مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2681)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱-۱۰ از تعداد ۲۶۸۱ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: جامعه المصطفی العالمیه(ص)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷-۱۳۹۸/۱۲/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۶۳۰۰۷-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰-۱۳۹۸/۱۱/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۸۰۳۷۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰-۱۳۹۸/۱۱/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۹۲۲۷۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰-۱۳۹۸/۰۹/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۵۷۸۴۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: مرکز مطالعات و تحقیقات سروش حکمت مرتضوی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۹/۲۸-۱۳۹۸/۰۹/۲۷
کد اختصاصی همايش: ۴۱۰۰۱-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۹/۲۸-۱۳۹۸/۰۹/۲۷
کد اختصاصی همايش: ۶۱۰۴۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه کاشان، ماهنامه مبدل گرمایی، شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۹/۲۱-۱۳۹۸/۰۹/۲۱
کد اختصاصی همايش: ۳۲۷۹۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۹/۱۳-۱۳۹۸/۰۹/۱۳
کد اختصاصی همايش: ۲۱۰۰۱-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی زند شیراز با همکاری دانشگاه شیراز و دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۹/۰۲-۱۳۹۸/۰۹/۰۲
کد اختصاصی همايش: ۱۱۶۰۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰-۱۳۹۸/۰۸/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۵۲۰۵۸-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved