مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2509)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱-۹ از تعداد ۲۵۰۹ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۹۰۴۰۳-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش:  دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱-۱۳۹۸/۰۵/۲۹
کد اختصاصی همايش: ۱۰۹۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه ارومیه با همکاری انجمن شیمی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۵/۰۳-۱۳۹۸/۰۵/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۱۱۳۰۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: وزارت علوم تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکز تربیت بدنی دانشگاه صنعتی اصفهان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱-۱۳۹۸/۰۳/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۱۰۵۰۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲-۱۳۹۸/۰۳/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۱۰۱۰۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فنی و حرفه ای شماره یک
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱-۱۳۹۸/۰۳/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۰۱۵۰۶-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۲۷-۱۳۹۸/۰۲/۲۷
کد اختصاصی همايش: ۰۲۸۰۱-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۲۷-۱۳۹۸/۰۲/۲۶
کد اختصاصی همايش: ۰۲۱۰۲-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی شمس گنبد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۲۶-۱۳۹۸/۰۲/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۲۰۲۰۱-۹۸۱۸۱

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved