ليست مقالات همايش اولین کنفرانس محلی چالش های مهندسی در استان البرز
رديف عنوان مقاله
1 شناسایی ريسك های پروژه هاي احداث استاديوم هاي ورزشي بزرگ و رتبه بندی ریسک ها از لحاظ اثر آنها بر هزینه_ مقاله پوستری بيشتر
2 شناسایی ريسك های پروژه هاي احداث استاديوم هاي ورزشي بزرگ و رتبه بندی ریسک ها از لحاظ اثر آنها بر زمان_ مقاله پوستری بيشتر
3 شناسایی ريسك های پروژه هاي احداث استاديوم هاي ورزشي بزرگ و رتبه بندی ریسک ها از لحاظ اثر آنها بر کیفیت_ مقاله پوستری بيشتر
4 شناسایی ريسك های پروژه هاي احداث استاديوم هاي ورزشي بزرگ و رتبه بندی ریسک ها از لحاظ اثر آنها بر ایمنی_ مقاله پوستری بيشتر
5 طراحی و پیاده سازی سامانه WebGIS حوادث مرتبط با گاز بر پایه اطلاعات جغرافیایی داوطلبانه_ مقاله پوستری بيشتر
6 رتبه بندی پیمانکاران شرکت ملی گاز ایران با استفاده از روش آنتروپی شانون و پرومته (مطالعه موردی : شرکت گاز استان البرز)_ مقاله پوستری بيشتر
7 مروری بر فرآیند نمک زدایی آب های شور و لب شور به عنوان روش جایگزین تامین آب با در نظرگرفتن ملاحظات زیست محیطی_ مقاله پوستری بيشتر
8 عملکرد دیوارهای مرکب خاک مسلح-نیلینگ با استفاده از تحلیل عددی_ مقاله پوستری بيشتر
9 معماری و شهرسازی از دیدگاه جرم شناسی_ مقاله پوستری بيشتر
10 ارزیابی بتن متخلخل حاوی پودر سنگ آهک و عملکرد آن در تصفیه رواناب_ مقاله پوستری بيشتر
11 معرفی رویکرد تمایل به پرداخت و کاربرد آن در ارتقای ایمنی راه_ مقاله پوستری بيشتر
12 کاربرد ژئوسینتتیک ها در مهندسی ژئوتکنیک با تاکید بر کاربرد ژئوسل_ مقاله پوستری بيشتر
13 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر ژئوگرید بر ظرفیت باربری و نشست پی های سطحی_ مقاله پوستری بيشتر
14 سنجش رضایت ذی‌نفعان شرکت گاز استان البرز_ مقاله پوستری بيشتر
15 مفاهیم توسعه پايدار و ساختمان های سبز_ مقاله پوستری بيشتر
16 کاربرد ابزار Pedestrian First در سنجش قابلیت پیاده روی (مطالعه موردی خیابان شریعتی، منطقه عظیمیه شهر کرج)_ مقاله شفاهی بيشتر
17 مدلسازی و طراحی مکانیزم ربات آرماتوربند_ مقاله پوستری بيشتر
18 بررسی و رتبه بندی خطرات و فعالیت های عمده پروژه های ساختمانی با استفاده از تکنیک ترکیبی تحلیل سلسه مراتبی فازی و تاپسیس فازی_ مقاله پوستری بيشتر
19 بررسی ضرورت مصرف بهینه گاز طبیعی با رویکرد مدیریت بحران در فصول سرد سال در استان البرز_ مقاله شفاهی بيشتر
20 شناخت ، اهمیت و اجرای قوانین معماری و توسعه شهری و مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان در استان البرز_ مقاله پوستری بيشتر
21 Pressure-Volume-Temperature (PVT) behaviour of Natural Gas According to NX-19 Method in Natural Gas Metering Stations_ مقاله پوستری بيشتر
22 یافتن نزدیکترین مرکز امداد رسانی در شرایط بحرانی و شرایط غیر مترقبه استان البرز_ مقاله شفاهی بيشتر
23 بررسی انواع روش‌های شناسایی و طبقه بندی خاک‌های فروریزشی_ مقاله پوستری بيشتر
24 امکان‌سنجي احداث چندين سد کوتاه به جاي يک سد مرتفع در انتهاي حوزه در پايين دست حوزه آبريز سد با استفاده از روش AHP (مطالعه موردي: سد البرز)_ مقاله پوستری بيشتر
25 مدل سازی و برنامه ریزی PM و تخصیص لیفتراک های مورد نیاز با استفاده از نرم افزار شبیه سازی Arena_ مقاله پوستری بيشتر
26 رویکردهای نوآوری در صنعت ساخت_ مقاله پوستری بيشتر
27 تحلیل رفتار دورانی در باربری پی های سطحی تحت اثر بار قائم سیکلی_ مقاله پوستری بيشتر
28 امکان‌سنجی تهیه بلوک‌های بتنی با استفاده از شیرابه پسماندهای شهری_ مقاله شفاهی بيشتر
29 ارزیابی میزان انتشار CO، HC، O2، CO2 از خودروهای سبک در مراکز معاینه فنی استان البرز_ مقاله پوستری بيشتر
30 Geothermal Energy and Performance of Energy Pile Systems_ مقاله پوستری بيشتر
31 مدل سازی مبدل حرارتی زمین گرمایی در دو حالت متفاوت Uشکل و اسپیرال_ مقاله پوستری بيشتر
32 مرروی بر ارزیابی و عوامل تاثیر گذار در بازیافت پسماندهای ساخت وساز و تخریب_ مقاله پوستری بيشتر
33 کارایی مدل HS small برای بیان رفتار خاک در تحلیل لرزه ای مونوریل قم_ مقاله پوستری بيشتر
34 ارزیابی کاهش مصرف انرژی با استفاده از سیستم‏های سرمایش رایگان (مطالعه موردی: بیمارستان شهید مدنی کرج)_ مقاله شفاهی بيشتر
35 بررسی اهمیت خطر شکست سد امیرکبیر و مخاطرات ناشی از آن در استان البرز_ مقاله شفاهی بيشتر
36 سدسازی و تاثیرات آن بر محیط زیست_ مقاله پوستری بيشتر
37 تحلیل حوزه‌های ارزیابی و محرک‌های شایستگی موثر بر تحلیل بلوغ مدیریت ریسک مالی شرکت بورس کالای ایران بر پایه روش FSWARA_ مقاله پوستری بيشتر
38 افزایش بهره وری از طریق شاخص SMED_ مقاله پوستری بيشتر
39 ارزیابی کاربردی و امکان سنجی بازیافت ضایعات ساختمانی با ملاحظات زیست محیطی و مهندسی ارزش_ مقاله پوستری بيشتر
40 مطالعه ی صحرایی مقیاس بزرگ پیرامون تغییر ظرفیت باربری مدفن پسماند شهری با افزایش سن (مطالعه موردی: مرکز دفن حلقه دره - کرج)_ مقاله پوستری بيشتر
41 An overview of fiber concrete and its application_ مقاله پوستری بيشتر
42 شبیه سازی سطح آب چاه¬های زیر زمینی استان البرز با MODFLOW_ مقاله پوستری بيشتر
43 ارائه چارچوبی برای تحلیل عوامل موثر بر خودکفایی گندم در کشور با رویکرد ترکیبی شبیه سازی-بهینه سازی_ مقاله پوستری بيشتر
44 معرفی انواع سدهای کوتاه در تامین منابع آبی استان البرز_ مقاله پوستری بيشتر
45 بررسی عوامل مخاطره آمیز در مدیریت منابع آب استان البرز_ مقاله پوستری بيشتر
46 اثرات مخرب زیست‌محیطی سدها، نمونه موردی سد کرج_ مقاله پوستری بيشتر
47 کاربرد مدل MIKEBASINدر مطالعات هیدرولوژیکی حوضه آبی سد البرز و مقایسه آن با مدل شبکه مجتمع کالیفرنیا CALVIN_ مقاله پوستری بيشتر
48 بررسی تاثیر شیوه های مدیریت زمان در پروژه های عمرانی (مورد مطالعه: شهرداری کلانشهر کرج)_ مقاله پوستری بيشتر
49 بررسی فنی – اقتصادی نصب پله خازنی ثابت در پست های هوایی مشترکین صنعتی جهت حذف توان راکتیو بی باری ترانسفورماتور بمنظور کاهش تلفات در بی باری شبکه_ مقاله پوستری بيشتر
50 شناسایی فرسایش در ساختمان با استفاده از تحلیل سری زمانی و تحلیل نزدیک‌ترین مؤلفه همسایه_ مقاله پوستری بيشتر
51 مقایسه اقتصادی دیوار خاکی مسلح و دیوار حائل با میل مهار_ مقاله پوستری بيشتر
52 بررسی تاثیر پارامترهای مهندسی و غیر مهندسی لندفیل بر انتقال آلودگی از لندفیل به آبهای زیرزمینی برای مکانیابی و طراحی بهینه لندفیل¬ها_ مقاله پوستری بيشتر
53 پروژه های ساختمانی راهبر (Pilot Projects) توسعه یافته بر مبنای مفهوم ساختمان های آلاینده صفر(ZEB)_ مقاله پوستری بيشتر
54 ساختمان‌های آلاینده صفر، راه مقابله با پدیدۀ گرمایش زمین_ مقاله پوستری بيشتر
55 برآورد عمق مجازکف‌شکنی چاه‌های کشاورزی با تکیه بر کمیت و کیفیت منابع آب (مطالعه موردی: دشت‌های هشتگرد و اشتهارد)_ مقاله شفاهی بيشتر
56 بررسی الگوی طراحی معماری مسکن در بافت فرسوده ی کلان شهر کرج_ مقاله پوستری بيشتر
57 مروری بر تحقیقات انجام شده پیرامون دیوار برشی فولادی مرکب_ مقاله پوستری بيشتر
58 تغییرمکان گود و تغییرشکل ساختمان‌های مجاور گودهای عمیق (مطالعه موردی: گودبرداری در کرج)_ مقاله پوستری بيشتر
59 ویژگی های روش تاپ دان در گودبرداری_ مقاله پوستری بيشتر
60 بررسی رابطه یادگیری سازمانی با تسهیم دانش و عملکرد نوآوری (مورد مطالعه: شهرداری کلانشهر کرج)_ مقاله پوستری بيشتر
61 فرصت ها و چالش های کسب و کارهای بهره وری انرژی در استان البرز_ مقاله پوستری بيشتر
62 ارزیابی رفتار دینامیکی سازه‌های فولادی قاب صلب محیطی تحت رکوردهای نیرومند زلزله حاوی پالس و اسپایک‌های پردامنه شتاب_ مقاله پوستری بيشتر
63 بررسی اصل کارایی "Aesthetic & minimal design" نیلسن در رابط کاربری سیستم جامع دانشگاهی گلستان براساس تجربه ی کاربری دانشجویان و اساتید دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی_ مقاله پوستری بيشتر
64 بررسی وضعیت "راهنما و مستندات" سیستم جامع دانشگاهی گلستان و تاثیر آن بر کارایی رابط کاربری این سیستم براساس تجربه ی کاربری دانشجویان و اساتید دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی_ مقاله پوستری بيشتر
65 اثر زاویۀ دیوارۀ سرریز کلید پیانویی بر آبگذری_ مقاله پوستری بيشتر
66 تحلیل و بررسی لزوم احداث ایستگاه CGS شماره 4 کرج_ مقاله پوستری بيشتر
67 لزوم استفاده از دستاوردهای نوین مهندسی ژئوتکنیک در طرح های عمرانی استان البرز_ مقاله پوستری بيشتر
68 بررسی مخاطرات زیست محیطی آبرفت کرج و ارائه روش لرزه ای غیرفعال برای بررسی و تحلیل میزان نشست در نواحی مختلف_ مقاله پوستری بيشتر
69 شهرهای هوشمند راهکاری برای ارتقای کیفیت زندگی شهری_ مقاله پوستری بيشتر
70 بررسی چالش‌های موجود در بخش مهندسی ژئوتکنیک استان البرز_ مقاله شفاهی بيشتر
71 تحلیل اقتصادی و طراحی بهینه یک نیروگاه فوتوولتائیک متصل به شبکه در 4 منطقه استان البرز – ایران_ مقاله پوستری بيشتر
72 شناسایی و اولویت‌بندی ریسک پروژه‌های طرح و ساخت سدسازی با روش تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی_ مقاله پوستری بيشتر
73 بررسی روش پروفیل زنی ترکیبی و گرادیان ترکیبی در شناسایی کنتاکت و گسل در داده های صحرایی_ مقاله پوستری بيشتر
74 ارزیابی اقتصادی مصوبه تامین 20 درصدی برق ساختمان‌های دولتي و عمومي به کمک انرژی خورشیدی، مطالعه موردی شهرداری شهرستان دهق_ مقاله پوستری بيشتر
75 بررسی روش‌های حفاظت از بتن مسلح در برابر خوردگی میلگرد_ مقاله پوستری بيشتر
76 جایگاه استان البرز در رتبه‌بندی ایمنی تردد جاده‌ای کشور_ مقاله شفاهی بيشتر
77 ارزیابی وضعیت پدیدة فرونشست در دشت‌های استان البرز_ مقاله شفاهی بيشتر
78 مروری بر پژوهش‌های انجام‌شده پیرامون سازه‌های تعمیر پذیر_ مقاله پوستری بيشتر
79 شناسایی عرصه های آسیب پذیر منابع آب زیرزمینی از منظر آسیب پذیری با استفاده از شاخص DRASTIC (منطقه مورد مطالعه: استان البرز، آبخوان هشتگرد)_ مقاله شفاهی بيشتر
80 کاربرد شبیه سازی کامپیوتر با استفاده از Arena برای بهبود بهره وری خط تولید: مطالعه موردی_ مقاله پوستری بيشتر
81 انتخاب شتابنگاشت های مناسب در تحلیل های غیر خطی با استفاده از الگوریتم k –میانگین (مطالعه موردی: شهر کرج)_ مقاله پوستری بيشتر
82 مقایسه فنی- اقتصادی استفاده از سیستم‌های فتوولتاییک منفصل از شبکه با احداث شبکه جدید برق جهت تامین برق متقاضیان خارج از بافت شهر و روستا (برق غیردایم)_ مقاله پوستری بيشتر
83 بررسی زبری بستر شنی رودخانه کردان استان البرز به روش فوتوگرامتری_ مقاله پوستری بيشتر
84 مقدمه‌ای بر پایش سلامت و شناسایی سیستم در سازه‌‌های عمرانی_ مقاله پوستری بيشتر
85 موارد مسکوت در نشریّه‌های طرّاحی و اجرای تیرچه‌های فولادی با و بدون بتن در جان_ مقاله پوستری بيشتر
86 طراحی منابع تولید پراکنده و سیستم مدیریت توان برای یک ریزشبکه ترکیبی در استان البرز_ مقاله شفاهی بيشتر
87 توسعه نرم‌افزار GIS برای تحلیل حالت پایدار شبکه‌های گازی_ مقاله پوستری بيشتر
88 نگاهی بر چالش‌ها و اهمیت اجرایی آزادراه تهران- شمال در تقابل با اکوسیستم آبی استان البرز_ مقاله شفاهی بيشتر
89 تاثیر حرکت گسل ها و زمین لغزه بر خطوط لوله گاز مدفون_ مقاله پوستری بيشتر
90 تحلیل عددی ظرفیت باربری پی در مجاورت شیب (مطالعه موردی در آبرفت های کرج)_ مقاله پوستری بيشتر
91 تاثیر در نظرگیری ساخت مرحله به مرحله بر میزان نشست تحکیمی خاک های رسی اشباع ( مطالعه موردی در بافت خاک بندر امام خمینی)_ مقاله پوستری بيشتر
92 پتانسیل استفاده از فوتو کاتالیست ها جهت حذف آلاینده های رنگی از پساب های استان البرز_ مقاله پوستری بيشتر
93 شیوه ترکیبی بهینه یابی جانمایی و مقاطع بادبند تک در قابهای فولادی_ مقاله پوستری بيشتر
94 ارزیابی عوامل تاثیر گذار دردبی هدر رفت آب در حوادث شبکه آبرسانی شهر جدید هشتگرد با استفاده از مدل پیشنهادی رگرسیون چند متغیره_ مقاله شفاهی بيشتر
95 روند صنعتی‌سازی ساختمان در کشور و لزوم توسعه آن در استان البرز_ مقاله پوستری بيشتر
96 تدوین استراتژی ایمنی و بهداشت شغلی با استفاده از ماتریس SWOT مطالعه تحلیلی مقطعی در آبفای ساوجبلاغ_ مقاله شفاهی بيشتر
97 تأثیر آزادراه تهران -کرج در گسیختگی بافت شهری کرج و ارائه راهکارها_ مقاله شفاهی بيشتر
98 مروری بر رابطه بین عملکرد HSE و رضایت شغلی در صنایع مختلف کاری_ مقاله پوستری بيشتر
99 جایگاه استراتژیک انرژی گاز در توسعه اقتصادی-اجتماعی استان البرز (1386-1396)_ مقاله پوستری بيشتر
100 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در شرکت گاز استان البرز_ مقاله پوستری بيشتر
101 کنترل مقاوم بر اساس محاسبات مرتبه کسری برای حفاظت از سازه های شهری در برابر زمین لرزه_ مقاله پوستری بيشتر
102 بررسی معیارهای موثر در انتخاب شهرک لجستیک خشک_ مقاله پوستری بيشتر

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved