مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2549)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۷۳-۹۰ از تعداد ۲۵۴۹ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: انجمن مهندسی گاز ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۳-۱۳۹۷/۱۲/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۱۲۳۰۲-۹۷۱۹۰
برگزارکننده همايش: انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲-۱۳۹۷/۱۲/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۰۲۱۰۳-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه تخصصی فناوری نوین آمل
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲-۱۳۹۷/۱۲/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۱۰۴۰۱-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۳-۱۳۹۷/۱۲/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۲۰۸۰۳-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه میرداماد گرگان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲-۱۳۹۷/۱۲/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۲۱۷۰۳-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه نیشابور
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲-۱۳۹۷/۱۲/۲۱
کد اختصاصی همايش: ۱۲۷۰۱-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه زابل
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۳-۱۳۹۷/۱۲/۲۱
کد اختصاصی همايش: ۰۰۷۰۲-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۱۱۷۰۱-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: موسسه فرهنگی دهکده سفیر و سخن و مرکز بین المللی همایش ها و سمینارها
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۲۱۹۰۱-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۰۲۲۰۳-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۸-۱۳۹۷/۱۲/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۱۱۷۰۷-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه سیستان و بلوچستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰-۱۳۹۷/۱۲/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۱۱۳۰۱-۹۷۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه غیرانتفاعی بینش و دانش
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۷-۱۳۹۷/۱۲/۱۷
کد اختصاصی همايش: ۲۱۶۰۲-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه پیام نور مرکز تربت حیدریه- اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تربت حیدریه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶-۱۳۹۷/۱۲/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۱۰۵۰۷-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی صالحان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶-۱۳۹۷/۱۲/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۷۱۷۰۴-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶-۱۳۹۷/۱۲/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۵۱۶۰۱-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶-۱۳۹۷/۱۲/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۲۲۴۰۶-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶-۱۳۹۷/۱۲/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۰۰۹۰۱-۹۷۱۸۱

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved