مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2624)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۷۳-۹۰ از تعداد ۲۶۲۴ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دبیرخانه نخستین همایش فرهنگ رضوی، بانوان فرهیخته و نیکوکار
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۳۱۶۰۲-۹۷۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه اصفهان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۲۳۱۱۰-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: انجمن ژئوفیزیک ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۱/۱۱-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۰۶۱۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۲۵۳۳۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بیرجند
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۳۸۸۷۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۶۵۹۹۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه گیلان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۴۰۴۰۱-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه کردستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۱۲۳۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شیراز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱-۱۳۹۸/۰۲/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۹۱۲۰۶-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: پژوهشکده علوم زمین
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱-۱۳۹۸/۰۲/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۶۶۱۱۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰-۱۳۹۸/۰۲/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۲۲۷۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه مازندران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰-۱۳۹۸/۰۲/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۱۲۸۰۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۶۱۸۰۴-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱-۱۳۹۸/۰۲/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۱۲۶۳۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه مازندران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۱۱۲۰۱-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: انجمن سرامیک ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱-۱۳۹۸/۰۲/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۰۰۶۰۴-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: بنیاد ایران شناسی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۰۹-۱۳۹۸/۰۲/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۷۸۹۶۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علامه طباطبایی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۰۹-۱۳۹۸/۰۲/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۹۵۸۲۵-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved