مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2624)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۶۴-۸۰ از تعداد ۲۶۲۴ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان سیستان و بلوچستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۲
کد اختصاصی همايش: ۶۱۸۰۲-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: انجمن زبان شناسی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۲
کد اختصاصی همايش: ۰۵۵۲۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شیراز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۳۰۵۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علامه طباطبایی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۱/۱۱-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۷۷۴۲۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بجنورد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۰۰۸۰۲-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه مازندران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۸۲۹۰۱-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه مازندران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۱۱۲۰۲-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه تربیت مدرس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۲۳۱۰۱-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۳-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۳۱۲۰۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دبیرخانه نخستین همایش فرهنگ رضوی، بانوان فرهیخته و نیکوکار
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۳۱۶۰۲-۹۷۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه اصفهان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۲۳۱۱۰-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: انجمن ژئوفیزیک ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۱/۱۱-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۰۶۱۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۲۵۳۳۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بیرجند
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۳۸۸۷۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۶۵۹۹۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه گیلان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۴۰۴۰۱-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه کردستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۱۲۳۰۱-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved