مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2549)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۳۷-۵۰ از تعداد ۲۵۴۹ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۶۱۸۰۴-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه مازندران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۱۱۲۰۱-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه یزد - دانشکده مهندسی برق
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۰۱۵۰۹-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید بهشتی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۰۹-۱۳۹۸/۰۲/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۲۳۱۰۸-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه مازندران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۰۹-۱۳۹۸/۰۲/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۱۲۸۰۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: موسسه آینده پژوهی جهان اسلام و دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۰۹-۱۳۹۸/۰۲/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۰۲۷۰۱-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۰۵-۱۳۹۸/۰۲/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۲۲۶۰۳-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۰۵-۱۳۹۸/۰۲/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۲۰۹۰۲-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه بین المللی مصطفی (ص) - جامعه المصطفی العالمیه (ص)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۰۵-۱۳۹۸/۰۲/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۲۱۲۰۱-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه محقق اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۰۵-۱۳۹۸/۰۲/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۱۰۳۰۲-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: فرمانداری ویژه فسا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۰۵-۱۳۹۸/۰۲/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۲۱۰۰۱-۹۷۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴-۱۳۹۸/۰۲/۰۴
کد اختصاصی همايش: ۱۱۷۰۶-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۰۵-۱۳۹۸/۰۲/۰۴
کد اختصاصی همايش: ۲۳۱۰۳-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۰۵-۱۳۹۸/۰۲/۰۴
کد اختصاصی همايش: ۱۱۶۰۶-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved