مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2624)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۳۷-۵۰ از تعداد ۲۶۲۴ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه ارومیه با همکاری انجمن شیمی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۵/۰۳-۱۳۹۸/۰۵/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۱۱۳۰۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بین المللی مصطفی (ص) - جامعه المصطفی العالمیه (ص)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۲۷-۱۳۹۸/۰۴/۲۷
کد اختصاصی همايش: ۲۱۲۰۱-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۲۷-۱۳۹۸/۰۴/۲۶
کد اختصاصی همايش: ۵۹۰۵۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بوعلی سینا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶-۱۳۹۸/۰۴/۲۶
کد اختصاصی همايش: ۳۰۲۰۱-۹۷۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶-۱۳۹۸/۰۴/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۱۰۲۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه محقق اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵-۱۳۹۸/۰۴/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۱۰۳۰۲-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه ارومیه و انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۱۹-۱۳۹۸/۰۴/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۳۱۶۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید بهشتی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۰۶-۱۳۹۸/۰۴/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۹۰۴۰۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه یزد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۰۶-۱۳۹۸/۰۴/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۳۱۱۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شریف
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۰۶-۱۳۹۸/۰۴/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۲۱۷۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۰۳-۱۳۹۸/۰۴/۰۲
کد اختصاصی همايش: ۴۰۷۰۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: وزارت علوم تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکز تربیت بدنی دانشگاه صنعتی اصفهان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱-۱۳۹۸/۰۳/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۱۰۵۰۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی - غیردولتی مقدس اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۳۰-۱۳۹۸/۰۳/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۵۴۵۸۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: گروه عمران دنشگاه بیرجند با همکاری هلدینگ دانش بنیان لیدکو
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳-۱۳۹۸/۰۳/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۴۰۷۰۳-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved