مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2624)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۲۸-۴۰ از تعداد ۲۶۲۴ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۹۰۴۰۳-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۴
کد اختصاصی همايش: ۲۳۰۰۳-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه سمنان - انجمن شیمی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵-۱۳۹۸/۰۶/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۴۱۳۹۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بوعلی سینا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲-۱۳۹۸/۰۶/۰۲
کد اختصاصی همايش: ۱۲۲۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱-۱۳۹۸/۰۵/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۹۰۲۹۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش:  دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱-۱۳۹۸/۰۵/۲۹
کد اختصاصی همايش: ۱۰۹۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فناوری های نوین نمین
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۵/۲۴-۱۳۹۸/۰۵/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۴۰۷۰۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه گیلان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۵/۰۳-۱۳۹۸/۰۵/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۱۷۷۳۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه گیلان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۵/۰۳-۱۳۹۸/۰۵/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۴۳۵۱۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه ارومیه با همکاری انجمن شیمی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۵/۰۳-۱۳۹۸/۰۵/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۱۱۳۰۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بین المللی مصطفی (ص) - جامعه المصطفی العالمیه (ص)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۲۷-۱۳۹۸/۰۴/۲۷
کد اختصاصی همايش: ۲۱۲۰۱-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۲۷-۱۳۹۸/۰۴/۲۶
کد اختصاصی همايش: ۵۹۰۵۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بوعلی سینا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶-۱۳۹۸/۰۴/۲۶
کد اختصاصی همايش: ۳۰۲۰۱-۹۷۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved