مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2624)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱۹-۳۰ از تعداد ۲۶۲۴ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۰۴-۱۳۹۸/۰۷/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۴۱۵۰۹-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱-۱۳۹۸/۰۶/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۵۳۶۷۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش:  دانشگاه صنعتی قوچان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷-۱۳۹۸/۰۶/۲۶
کد اختصاصی همايش: ۳۱۲۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۴-۱۳۹۸/۰۶/۱۳
کد اختصاصی همايش: ۴۳۳۱۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بین المللی امام خمینی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲-۱۳۹۸/۰۶/۱۲
کد اختصاصی همايش: ۴۳۳۸۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۶
کد اختصاصی همايش: ۴۱۴۵۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهرکرد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۶
کد اختصاصی همايش: ۷۰۴۰۳-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: انجمن رمز ایران - دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۶
کد اختصاصی همايش: ۲۰۳۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن فیزیک ایران و سازمان هواشناسی کشور
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۲۰۳۰۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۹۰۴۰۳-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۴
کد اختصاصی همايش: ۲۳۰۰۳-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه سمنان - انجمن شیمی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵-۱۳۹۸/۰۶/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۴۱۳۹۰-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved