مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2549)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱۹-۳۰ از تعداد ۲۵۴۹ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵-۱۳۹۸/۰۲/۱۴
کد اختصاصی همايش: ۹۲۲۰۳-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه محقق اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۳-۱۳۹۸/۰۲/۱۲
کد اختصاصی همايش: ۱۱۶۰۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان سیستان و بلوچستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۲
کد اختصاصی همايش: ۶۱۸۰۲-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۲
کد اختصاصی همايش: ۰۲۰۰۱-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم پزشکی مشهد-موسسه آموزش عالی سلمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۲
کد اختصاصی همايش: ۰۲۹۰۴-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه بوعلی سینا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۱۲۷۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه گلستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۸۲۹۰۳-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بجنورد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۰۰۸۰۲-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران و سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۱۰۵۰۱-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه مازندران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۸۲۹۰۱-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تربیت مدرس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۲۳۱۰۱-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه اصفهان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۲۳۱۱۰-۹۸۱۸۱

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved