مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2549)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱۰-۲۰ از تعداد ۲۵۴۹ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: وزارت علوم تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکز تربیت بدنی دانشگاه صنعتی اصفهان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱-۱۳۹۸/۰۳/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۱۰۵۰۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: اتحادیه انجمن علمی گیاهان دارویی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳-۱۳۹۸/۰۳/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۰۲۹۰۸-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲-۱۳۹۸/۰۳/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۱۰۱۰۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فنی و حرفه ای شماره یک
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱-۱۳۹۸/۰۳/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۰۱۵۰۶-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۲۷-۱۳۹۸/۰۲/۲۷
کد اختصاصی همايش: ۰۲۸۰۱-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۲۷-۱۳۹۸/۰۲/۲۶
کد اختصاصی همايش: ۰۲۱۰۲-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی شمس گنبد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۲۶-۱۳۹۸/۰۲/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۲۰۲۰۱-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: انجمن انرژی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۲۰-۱۳۹۸/۰۲/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۴۱۱۰۳-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی صالحان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۹-۱۳۹۸/۰۲/۱۹
کد اختصاصی همايش: ۷۱۷۰۱-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵-۱۳۹۸/۰۲/۱۴
کد اختصاصی همايش: ۹۲۲۰۳-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه محقق اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۳-۱۳۹۸/۰۲/۱۲
کد اختصاصی همايش: ۱۱۶۰۳-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved