مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2431)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱۱۸-۱۲۶ از تعداد ۲۴۳۱ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵-۱۳۹۷/۱۱/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۸۰۷۰۲-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: انجمن کامپیوتر ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵-۱۳۹۷/۱۱/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۰۱۷۰۲-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: مرکز توانمند سازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴-۱۳۹۷/۱۱/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۸۱۳۰۲-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دبیرخانه دومین همایش ملی روانشناسی و فرهنگ زندگی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵-۱۳۹۷/۱۱/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۶۳۰۰۳-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه یزد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵-۱۳۹۷/۱۱/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۸۱۹۰۱-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵-۱۳۹۷/۱۱/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۱۱۲۰۵-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵-۱۳۹۷/۱۱/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۰۲۱۰۳-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه شیراز- دانشکده برق و کامپیوتر
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵-۱۳۹۷/۱۱/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۲۰۴۰۱-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید چمران اهواز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۱/۱۸-۱۳۹۷/۱۱/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۱۰۵۰۵-۹۷۱۸۱

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved