مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2193)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱۱۸-۱۲۶ از تعداد ۲۱۹۳ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹-۱۳۹۷/۰۷/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۴۰۹۰۲-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۰-۱۳۹۷/۰۷/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۳۱۴۰۴-۹۶۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹-۱۳۹۷/۰۷/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۳۱۷۰۲-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: پردیس فارابی دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹-۱۳۹۷/۰۷/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۳۱۸۰۲-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹-۱۳۹۷/۰۷/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۶۲۷۰۳-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه شیراز و مرکز پژوهش های زبان و ادبیات فارسی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۰-۱۳۹۷/۰۷/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۳۰۳۰۶-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: انجمن مهندسی متالورژی ایران، انجمن علمی ریخته گری ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸-۱۳۹۷/۰۷/۱۷
کد اختصاصی همايش: ۷۱۴۰۵-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: انجمن علمی بتن ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶-۱۳۹۷/۰۷/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۷۲۹۰۴-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه محقق اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱-۱۳۹۷/۰۷/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۷۱۰۰۲-۹۷۱۸۰

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved