مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2722)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱۱۸-۱۴۰ از تعداد ۲۷۲۲ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه بوعلی سینا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶-۱۳۹۸/۰۴/۲۶
کد اختصاصی همايش: ۳۰۲۰۱-۹۷۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶-۱۳۹۸/۰۴/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۱۰۲۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه محقق اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵-۱۳۹۸/۰۴/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۱۰۳۰۲-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه بوعلی سینا -دانشگاه تهران- موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور- سازمان حفظ نباتات کشور
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۲۰-۱۳۹۸/۰۴/۱۹
کد اختصاصی همايش: ۶۴۲۹۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه ارومیه و انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۱۹-۱۳۹۸/۰۴/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۳۱۶۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۱۶-۱۳۹۸/۰۴/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۴۹۶۹۶-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی شمس گنبد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۰۷-۱۳۹۸/۰۴/۰۶
کد اختصاصی همايش: ۶۰۰۲۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید بهشتی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۰۶-۱۳۹۸/۰۴/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۹۰۴۰۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه یزد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۰۶-۱۳۹۸/۰۴/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۳۱۱۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵-۱۳۹۸/۰۴/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۱۲۳۷۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شریف
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۰۶-۱۳۹۸/۰۴/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۲۱۷۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۰۳-۱۳۹۸/۰۴/۰۲
کد اختصاصی همايش: ۴۰۷۰۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه پیام نور استان فارس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱-۱۳۹۸/۰۳/۳۱
کد اختصاصی همايش: ۹۸۰۲۶-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱-۱۳۹۸/۰۳/۳۱
کد اختصاصی همايش: ۹۸۴۰۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی - غیردولتی مقدس اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۳۰-۱۳۹۸/۰۳/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۵۴۵۸۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: وزارت علوم تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکز تربیت بدنی دانشگاه صنعتی اصفهان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱-۱۳۹۸/۰۳/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۱۰۵۰۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: پژوهشگاه دانش های بنیادی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳-۱۳۹۸/۰۳/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۱۹۹۵۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: گروه عمران دنشگاه بیرجند با همکاری هلدینگ دانش بنیان لیدکو
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳-۱۳۹۸/۰۳/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۴۰۷۰۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علامه طباطبائی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲-۱۳۹۸/۰۳/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۹۲۷۶۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲-۱۳۹۸/۰۳/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۱۰۱۰۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تربیت مدرس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳-۱۳۹۸/۰۳/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۱۲۰۸۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شیراز، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳-۱۳۹۸/۰۳/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۹۸۶۰۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علم و صنعت ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲-۱۳۹۸/۰۳/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۲۱۸۳۳-۹۸۱۹۰

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved