• برای مشاهده همایش های معتبر ISC به وب سایت conf.isc.gov.ir مراجعه کنید.

  • لیست مقالات همایش سالهای پیش نیز در همین وب سایت موجود می باشد.


مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2720)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۹۱-۱۱۰ از تعداد ۲۷۲۰ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰-۱۳۹۸/۰۶/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۶۰۲۷۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه سمنان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰-۱۳۹۸/۰۶/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۰۷۱۶۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۶
کد اختصاصی همايش: ۴۱۴۵۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهرکرد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۶
کد اختصاصی همايش: ۷۰۴۰۳-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: انجمن رمز ایران - دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۶
کد اختصاصی همايش: ۲۰۳۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۶
کد اختصاصی همايش: ۲۱۱۱۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن فیزیک ایران و سازمان هواشناسی کشور
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۲۰۳۰۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه محقق اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶-۱۳۹۸/۰۶/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۶۰۰۹۹-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۹۰۴۰۳-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۴
کد اختصاصی همايش: ۳۱۴۷۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶-۱۳۹۸/۰۶/۰۴
کد اختصاصی همايش: ۴۳۶۷۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۴
کد اختصاصی همايش: ۲۳۰۰۳-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه محقق اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴-۱۳۹۸/۰۶/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۵۵۴۲۹-۹۸۱۹۰
ليست مقالات همايش
برگزارکننده همايش: دانشگاه سمنان - انجمن شیمی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵-۱۳۹۸/۰۶/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۴۱۳۹۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بوعلی سینا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲-۱۳۹۸/۰۶/۰۲
کد اختصاصی همايش: ۱۲۲۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه یزد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۱-۱۳۹۸/۰۵/۳۱
کد اختصاصی همايش: ۷۲۰۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳-۱۳۹۸/۰۵/۳۱
کد اختصاصی همايش: ۸۷۳۸۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱-۱۳۹۸/۰۵/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۹۰۲۹۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش:  دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱-۱۳۹۸/۰۵/۲۹
کد اختصاصی همايش: ۱۰۹۰۱-۹۸۱۹۰
ليست مقالات همايش
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی آفاق
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳-۱۳۹۸/۰۵/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۳۹۳۶۵-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved