مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (1745)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۹۱-۹۹ از تعداد ۱۷۴۵ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵-۱۳۹۶/۱۱/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۶۱۷۰۴-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵-۱۳۹۶/۱۱/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۰۳۱۰۴-۹۶۱۷۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه فردوسی (پژوهشکده مطالعات اسلامی)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱-۱۳۹۶/۱۱/۲۱
کد اختصاصی همايش: ۷۱۲۰۲-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی جامی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹-۱۳۹۶/۱۱/۱۹
کد اختصاصی همايش: ۷۲۶۰۱-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: موسسه الحکمة وابسته به جامعة المصطفی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸-۱۳۹۶/۱۱/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۷۱۹۰۶-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی جامی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸-۱۳۹۶/۱۱/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۷۲۶۰۲-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸-۱۳۹۶/۱۱/۱۷
کد اختصاصی همايش: ۱۱۴۰۳-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: انجمن علمی فلسفه دین ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸-۱۳۹۶/۱۱/۱۷
کد اختصاصی همايش: ۹۰۴۰۲-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵-۱۳۹۶/۱۱/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۸۳۰۰۳-۹۶۱۷۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved