مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (1928)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۹۱-۹۹ از تعداد ۱۹۲۸ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی اصفهان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۲/۰۵-۱۳۹۷/۰۲/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۲۱۲۰۲-۹۷۱۷۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه محقق اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۲/۰۶-۱۳۹۷/۰۲/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۲۱۸۰۱-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه حکيم سبزواري - وزارت راه و شهرسازي، شرکت عمران و بهسازي شهري ايران (مادر تخصصي)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۲/۰۶-۱۳۹۷/۰۲/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۱۰۲۰۳-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شیراز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۲/۰۶-۱۳۹۷/۰۲/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۲۱۰۰۱-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد و سازمان صنایع دریایی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۱/۰۶-۱۳۹۷/۰۲/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۱۰۱۰۱-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی هدف
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۲/۰۵-۱۳۹۷/۰۲/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۱۲۷۰۳-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- دانشکده فنی- گروه معدن
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۲/۰۶-۱۳۹۷/۰۲/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۰۱۵۰۲-۹۷۱۷۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه فرهنگیان کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴-۱۳۹۷/۰۲/۰۴
کد اختصاصی همايش: ۰۲۴۰۲-۹۷۱۷۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه باقرالعلوم (ع)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۲/۰۶-۱۳۹۷/۰۲/۰۴
کد اختصاصی همايش: ۱۱۷۰۱-۹۵۱۷۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved