مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2099)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۹۱-۹۹ از تعداد ۲۰۹۹ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۶/۰۸-۱۳۹۷/۰۶/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۴۱۸۰۱-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان برنامه و بودجه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵-۱۳۹۷/۰۶/۰۴
کد اختصاصی همايش: ۲۲۵۰۱-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵-۱۳۹۷/۰۶/۰۴
کد اختصاصی همايش: ۲۱۳۱۰-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴-۱۳۹۷/۰۶/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۴۲۱۰۲-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴-۱۳۹۷/۰۶/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۳۱۴۰۴-۹۶۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵-۱۳۹۷/۰۶/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۷۲۴۰۴-۹۷۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علم و صنعت ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴-۱۳۹۷/۰۶/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۴۱۱۰۵-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه مراغه و انجمن زیست شناسی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۶/۰۲-۱۳۹۷/۰۵/۳۱
کد اختصاصی همايش: ۱۲۹۰۳-۹۷۱۷۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی مراغه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰-۱۳۹۷/۰۵/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۲۲۱۰۲-۹۶۱۸۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved