مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2549)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۸۲-۱۰۰ از تعداد ۲۵۴۹ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۰۲۲۰۳-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۸-۱۳۹۷/۱۲/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۱۱۷۰۷-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه سیستان و بلوچستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰-۱۳۹۷/۱۲/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۱۱۳۰۱-۹۷۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه غیرانتفاعی بینش و دانش
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۷-۱۳۹۷/۱۲/۱۷
کد اختصاصی همايش: ۲۱۶۰۲-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه پیام نور مرکز تربت حیدریه- اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تربت حیدریه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶-۱۳۹۷/۱۲/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۱۰۵۰۷-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی صالحان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶-۱۳۹۷/۱۲/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۷۱۷۰۴-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶-۱۳۹۷/۱۲/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۵۱۶۰۱-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶-۱۳۹۷/۱۲/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۲۲۴۰۶-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶-۱۳۹۷/۱۲/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۰۰۹۰۱-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم پزشکی تهران و شرکت کیمیاخرد پارس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶-۱۳۹۷/۱۲/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۱۲۱۰۲-۹۷۱۹۰
برگزارکننده همايش: گروه پژهشی قرآن و معرفت شناسی با همکاری دانشگاه های معتبر کشور
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵-۱۳۹۷/۱۲/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۱۲۶۰۴-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه بیرجند- پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶-۱۳۹۷/۱۲/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۱۰۴۰۲-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: انجمن علمی پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶-۱۳۹۷/۱۲/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۰۲۲۰۴-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه جیرفت
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵-۱۳۹۷/۱۲/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۱۱۹۰۳-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی رهنما خوزستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵-۱۳۹۷/۱۲/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۱۰۵۰۳-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه اسوه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵-۱۳۹۷/۱۲/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۷۲۹۰۱-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: مرکزتحقیقات امام علی -پژوهشگاه علوم انسانیو مطالعات فرهنگی-حوزهلمیه حضرت خدیجه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵-۱۳۹۷/۱۲/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۰۱۰۰۱-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶-۱۳۹۷/۱۲/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۲۲۴۰۶-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶-۱۳۹۷/۱۲/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۲۱۰۰۱-۹۷۱۸۱

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved