مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2431)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱-۹ از تعداد ۲۴۳۱ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۹۰۴۰۳-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۲۷-۱۳۹۸/۰۲/۲۷
کد اختصاصی همايش: ۰۲۸۰۱-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۲۷-۱۳۹۸/۰۲/۲۶
کد اختصاصی همايش: ۰۲۱۰۲-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی شمس گنبد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۲۶-۱۳۹۸/۰۲/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۲۰۲۰۱-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: انجمن انرژی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۲۰-۱۳۹۸/۰۲/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۴۱۱۰۳-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی صالحان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۹-۱۳۹۸/۰۲/۱۹
کد اختصاصی همايش: ۷۱۷۰۱-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵-۱۳۹۸/۰۲/۱۴
کد اختصاصی همايش: ۹۲۲۰۳-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۲
کد اختصاصی همايش: ۰۲۰۰۱-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۲
کد اختصاصی همايش: ۶۱۸۰۴-۹۷۱۸۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved