مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2324)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱-۹ از تعداد ۲۳۲۴ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۹۰۴۰۳-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه مازندران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۸۲۹۰۱-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه گلستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۸۲۹۰۳-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شیراز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱-۱۳۹۸/۰۲/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۹۱۲۰۶-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: انجمن سرامیک ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱-۱۳۹۸/۰۲/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۰۰۶۰۴-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه یزد - دانشکده مهندسی برق
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲-۱۳۹۸/۰۲/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۰۱۵۰۹-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۰۵-۱۳۹۸/۰۲/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۵۲۸۰۴-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه اصفهان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۰۵-۱۳۹۸/۰۲/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۹۱۷۰۲-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: فرمانداری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵-۱۳۹۷/۱۲/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۷۰۲۰۷-۹۶۱۷۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved