مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (1677)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱-۹ از تعداد ۱۶۷۷ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهركرد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵-۱۳۹۷/۰۶/۱۴
کد اختصاصی همايش: ۹۰۵۰۲-۹۷۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵-۱۳۹۷/۰۶/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۷۲۴۰۴-۹۷۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۴/۲۸-۱۳۹۷/۰۴/۲۷
کد اختصاصی همايش: ۷۰۲۰۶-۹۷۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده ریاضی و رایانه- بخش ریاضی کاربردی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۴/۲۱-۱۳۹۷/۰۴/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۰۰۸۰۳-۹۷۱۷۱
برگزارکننده همايش: انجمن گیاهان دارویی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲-۱۳۹۷/۰۴/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۶۰۳۰۴-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه پیام نور استان تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷-۱۳۹۷/۰۲/۲۷
کد اختصاصی همايش: ۷۰۸۰۷-۹۷۱۷۰
برگزارکننده همايش: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶-۱۳۹۷/۰۲/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۸۲۹۰۲-۹۷۱۷۰
برگزارکننده همايش: جامعه المصطفی العالمیه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷-۱۳۹۷/۰۲/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۶۱۱۰۲-۹۵۱۷۰
برگزارکننده همايش: انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران ـ شاخه فارس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۲/۲۱-۱۳۹۷/۰۲/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۹۲۶۰۸-۹۷۱۷۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved