مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (1594)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱-۹ از تعداد ۱۵۹۴ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دبیر خانه دائمی کنگره -شرکت پویا اندیشان علم و صنعت پارس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۶/۰۳-۱۳۹۶/۰۶/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۶۰۳۰۱-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فرهنگیان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۶/۰۲-۱۳۹۶/۰۶/۰۲
کد اختصاصی همايش: ۶۱۸۰۴-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد و مدیریت آموزش و پرورش محمودآباد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۶/۰۳-۱۳۹۶/۰۶/۰۲
کد اختصاصی همايش: ۶۲۴۰۲-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: دبیر خانه دائمی کنگره -شرکت پویا اندیشان علم و صنعت پارس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۶/۰۲-۱۳۹۶/۰۶/۰۲
کد اختصاصی همايش: ۶۰۳۰۲-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ، انجمن شیمی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۶/۰۲-۱۳۹۶/۰۶/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۲۲۸۰۱-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۶/۰۲-۱۳۹۶/۰۶/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۱۲۹۰۳-۹۵۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۶/۰۲-۱۳۹۶/۰۶/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۴۰۵۰۳-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شمال
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۶/۰۲-۱۳۹۶/۰۶/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۴۳۰۰۱-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۶/۰۳-۱۳۹۶/۰۶/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۳۱۵۰۳-۹۶۱۷۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved