مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2193)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱-۹ از تعداد ۲۱۹۳ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۷۱۴۰۴-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۰۵-۱۳۹۸/۰۲/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۵۲۸۰۴-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: فرمانداری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵-۱۳۹۷/۱۲/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۷۰۲۰۷-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: فرمانداری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵-۱۳۹۷/۱۲/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۸۲۱۰۱-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی صالحان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶-۱۳۹۷/۱۲/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۷۱۷۰۴-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه اسوه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵-۱۳۹۷/۱۲/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۷۲۹۰۱-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸-۱۳۹۷/۱۲/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۸۱۲۰۲-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شیراز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹-۱۳۹۷/۱۲/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۷۱۱۰۲-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شاهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹-۱۳۹۷/۱۲/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۵۱۶۰۲-۹۷۱۸۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved