مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2624)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱-۱۰ از تعداد ۲۶۲۴ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: جامعه المصطفی العالمیه(ص)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷-۱۳۹۸/۱۲/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۶۳۰۰۷-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰-۱۳۹۸/۱۱/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۸۰۳۷۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰-۱۳۹۸/۱۰/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۹۰۷۵۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: مرکز مطالعات و تحقیقات سروش حکمت مرتضوی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۹/۲۸-۱۳۹۸/۰۹/۲۷
کد اختصاصی همايش: ۴۱۰۰۱-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۹/۱۳-۱۳۹۸/۰۹/۱۳
کد اختصاصی همايش: ۲۱۰۰۱-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی زند شیراز با همکاری دانشگاه شیراز و دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۹/۰۲-۱۳۹۸/۰۹/۰۲
کد اختصاصی همايش: ۱۱۶۰۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰-۱۳۹۸/۰۸/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۵۲۰۵۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید چمران اهواز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹-۱۳۹۸/۰۸/۲۹
کد اختصاصی همايش: ۱۱۹۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه گلستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۹
کد اختصاصی همايش: ۸۲۹۰۳-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بوعلی سینا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۱۲۷۰۱-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved