مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (1928)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱-۹ از تعداد ۱۹۲۸ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۹/۰۸-۱۳۹۷/۰۹/۰۷
کد اختصاصی همايش: ۶۱۷۰۳-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه هنر اسلامی تبریز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴-۱۳۹۷/۰۸/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۱۰۱۰۴-۹۷۱۷۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶-۱۳۹۷/۰۷/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۰۱۵۰۶-۹۷۱۷۱
برگزارکننده همايش: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶-۱۳۹۷/۰۷/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۸۲۹۰۲-۹۷۱۷۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی تاکستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۷/۰۶-۱۳۹۷/۰۷/۰۶
کد اختصاصی همايش: ۲۱۳۰۲-۹۶۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهركرد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵-۱۳۹۷/۰۶/۱۴
کد اختصاصی همايش: ۹۰۵۰۲-۹۷۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه دولتی فسا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵-۱۳۹۷/۰۶/۱۴
کد اختصاصی همايش: ۰۲۴۰۱-۹۷۱۷۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهیدباهنر کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴-۱۳۹۷/۰۶/۱۳
کد اختصاصی همايش: ۰۰۸۰۴-۹۷۱۷۱
برگزارکننده همايش:  دانشگاه تبریز و انجمن شیمی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴-۱۳۹۷/۰۶/۱۲
کد اختصاصی همايش: ۲۰۷۰۱-۹۷۱۸۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved