ليست مقالات همايش واکاوی مفاهیم و نظریه های رایج توسعه و تجربیات ایران و جهان : به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت
رديف عنوان مقاله
1 بررسي نقش دين در كارنامه دانش جديد_ مقاله پوستری بيشتر
2 ميزان سازگاري مدل‌هاي رايج توسعه با مباني اسلامي و ضرورت منطق انطباق براي تحقق احكام در ساختارهاي نظام_ مقاله پوستری بيشتر
3 چارچوب مفهومي نقش زن در توسعه از منظر اسلامي_ مقاله شفاهی بيشتر
4 تشريح عرصه‌ها و تبيين مشخصه‌هاي اصلي نظام‌هاالگوي اسلامي ايراني پيشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
5 الگوي معنويت و روحيه جهادي در پيشرفت علمي با رويکرد اسلامي ايراني_ مقاله پوستری بيشتر
6 برساخت قدرت نرم در درون فرهنگ اسلامي_ مقاله پوستری بيشتر
7 بررسي ميزان سازگاري نظريه رايج توسعه (نوسازي) با مباني اسلامي و جامعه ايراني_ مقاله پوستری بيشتر
8 عوامل مؤثر بر تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
9 نقش و ظرفيت دفاع مقدس در طراحي و تحقق الگوي اسلامي ايراني پيشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
10 مشکلات روش شناختي نظريه مدرنيزاسيون درايران_ مقاله شفاهی بيشتر
11 بررسي تطبيقي جايگاه کارآمدي در نظريات توسعه غربي و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
12 آسيب شناسي الگوي فعلي خدمت سربازي اجباري و بايسته هاي الگوي اسلامي ايراني خدمت_ مقاله پوستری بيشتر
13 اولويت بندي نظري دموکراسي توسعه با تمرکز بر تحولات سياسي ايران_ مقاله پوستری بيشتر
14 بررسي عناصر و زمينه‌هاي پيشرفت سياسي در کشور با رويکرد اسلامي ايراني_ مقاله پوستری بيشتر
15 مقايسه ديدگاه‌هاي پسا‌مدرن توسعه با الگوي مورد نظر در سند چشم انداز 20 ساله_ مقاله شفاهی بيشتر
16 بررسي تاثير فرآيند جهاني شدن بر توسعه سياسي کشور ترکيه_ مقاله پوستری بيشتر
17 تحليلي بر موانع نظري تحقق الگوي بومي توسعه در ايران معاصر (همذات پنداري با غرب و غفلت از تفاوت‌ها در نظريه‌هاي توسعه)_ مقاله شفاهی بيشتر
18 شاخص‌هاي نظام سياسي پيشرفته از ديدگاه امام خميني (ره) و آيت‌الله خامنه‌اي_ مقاله پوستری بيشتر
19 آسيب شناسي پياده سازي الگوي توسعه سياسي غربي در ايران بين سال هاي 1300 - 1357_ مقاله پوستری بيشتر
20 الگوهاي کلاسيک توسعه سياسي: نگاهي به تجربه اروپايي غربي_ مقاله شفاهی بيشتر
21 الگوي اسلامي ايراني پيشرفت سياسي_ مقاله شفاهی بيشتر
22 تحليل و آسيب شناسي نظريه هاي رايج: نگاهي نقادانه به اثرات فلسفه ليبراليسم در پرستاري_ مقاله پوستری بيشتر
23 ساخت‌شکني فراروايت‌هاي توسعه_ مقاله شفاهی بيشتر
24 الگوي متعالي سياست متعالي؛ برترين جايگزين الگوي متداني سياست متداني_ مقاله شفاهی بيشتر
25 آسيب شناسي مکتب کلاسيک توسعه سياسي و ارائه الگوي جايگزين_ مقاله شفاهی بيشتر
26 تعامل گرايي خارجي در الگوي اسلامي وايراني پيشرفت در مقايسه با الگوي توسعه مسالمت آميز چين_ مقاله پوستری بيشتر
27 حکومت خوب، بنيان توسعه_ مقاله پوستری بيشتر
28 ساخت انساني توسعه سياسي_ مقاله شفاهی بيشتر
29 فروپاشي ذهنيت توسعه در موقعيت پسامدرن_ مقاله شفاهی بيشتر
30 چالش‌هاي توسعه سياسي در کشورهاي صنعتي غرب_ مقاله شفاهی بيشتر
31 تحليل انديشه دکتر صادق زيباکلام در باب توسعه با تمرکز بر نقد و بررسي کتاب «ما چگونه ما شديم»_ مقاله پوستری بيشتر
32 جايگاه پيشرفت علمي در الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت تحليل محتواي بيانات مقام معظم رهبري از سال 1368 تا سال 1392_ مقاله پوستری بيشتر
33 بررسي سازگاري توسعه علمي با الگوي جامعه اسلامي ايراني بر مبناي مزيت نسبي_ مقاله پوستری بيشتر
34 سنجش ضريب نابرابري توزيع دانشجويان در نظام آموزش عالي ايران_ مقاله پوستری بيشتر
35 جامعه يادگيري و ايده‌هاي رقيب_ مقاله شفاهی بيشتر
36 دانشگاه اسلامي: مروري بر فعاليت‌ها و ارائه الگويي براي تحقق_ مقاله پوستری بيشتر
37 بررسي نقش نهادهاي دولتي و خصوصي در توسعه علم و فناوري_ مقاله پوستری بيشتر
38 تحليل و بررسي نمود ارزشهاي انساني و اخلاقي در حوزه برنامه‌ريزي درسي_ مقاله پوستری بيشتر
39 نقش اخلاق در پژوهش‌هاي انساني و اجتماعي در توسعه علمي_ مقاله پوستری بيشتر
40 موانع فرهنگي در توسعه در ايران_ مقاله پوستری بيشتر
41 ايده‌ها و عناصر پايه براي شکل‌گيري نظريات معماري اسلامي_ مقاله پوستری بيشتر
42 توسعه و معماري معاصر ايران از منظر پست مدرن_ مقاله پوستری بيشتر
43 سياست راهبردي براي پيشرفت فرهنگي الگوي پيشرفت اسلامي ايراني_ مقاله شفاهی بيشتر
44 توسعه فرهنگي؛ ضرورت توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي_ مقاله پوستری بيشتر
45 ايده پدافند عامل تمدني‏ : راهكاري براي ارتقاء هويت شهري؛ راهبردي به سوي تمدن نوين اسلامي ايراني_ مقاله پوستری بيشتر
46 چگونگي تئوريزه‌شدن الگوي توسعه غربي و كيفيت تئوريزه‌شدن الگوي پيشرفت اسلامي در دوران‌گذار_ مقاله شفاهی بيشتر
47 تبليغات بازرگاني از منظر اخلاق سرمايه داري و اخلاق اسلامي؛ ضرورت تغيير الگوهاي رايج در تبليغات ايران_ مقاله پوستری بيشتر
48 سامانه هاي اخلاقي مرجع درنظريه هاي توسعه و پيامدهاي راهبردي ناهمسويي_ مقاله پوستری بيشتر
49 دانش و سياستگذاري يکپارچه ملي- بومي- جهاني و الگوي پيشرفت اسلامي ايراني_ مقاله شفاهی بيشتر
50 چالش‌ها و رهيافت‌هاي اخلاقي توسعه و پيشرفت با تاکيد بر نقش رسانه_ مقاله شفاهی بيشتر
51 تبيين و واکاوي مهمترين معرف‌ها، شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي سازهي فرهنگي ساخت نظريه‌ اسلامي ايراني پيشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
52 تبيين يک الگوي هويتي ترکيبيِ شهري در جهت پيشرفت و توسعه کشور_ مقاله شفاهی بيشتر
53 نظريه پيشرفت و ارتباط آن با عدالت در الگوي اسلامي ايراني با رويکردي مردم‌شناختي_ مقاله شفاهی بيشتر
54 ملاحظاتي در باب نظريه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
55 پيشنهاد مدلي در حوزه رسانه ها و توسعه در ايران_ مقاله شفاهی بيشتر
56 بازنگري در سبک‌شناسيِ هنر ايران، بر مبناي واکاوي رويکردهاي رايج تاريخ‌نگاري هنر_ مقاله پوستری بيشتر
57 ريشه يابي فکري ‌فرهنگي برنامه‌هاي توسعه در ايرانِ پس از انقلاب اسلامي_ مقاله شفاهی بيشتر
58 رويکرد منتقدانه به تئوري «دين و توسعه» ماکس وبر_ مقاله شفاهی بيشتر
59 الگوي شئون و جلوه هاي وجودي انسان و فرهنگ الگو پيشيني (a priori)، اصلي و پايه براي شکل گيري کلان نظريه اسلامي پيشرفت در زمينه هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و علمي_ مقاله پوستری بيشتر
60 زيرساخت‌هاي استراتژيک منابع انساني جهت تحقق توسعه پايدار؛ با بررسي تطبيقي در دو کشور ايران و تاجيکستان (مورد کاوي سازمان‌هاي دو کشور 2010-2013)_ مقاله پوستری بيشتر
61 آسيب شناسي الگوهاي برنامه ريزي سنتي و پيشنهاد رويکرد مدرن برنامه ريزي مبتني بر تفکر آينده پژوهي_ مقاله شفاهی بيشتر
62 آسيب‌شناسي برنامه‌هاي توسعه در ج. ا. ايران و ارائه چارچوب برنامه‌ريزي متوازن در حکومت اسلامي_ مقاله شفاهی بيشتر
63 تبيين مکانيزم اثر کاربست روش‌هاي نامطلوب سياست‌گذاري توسعه محور بر روي گروه‌هاي هدف_ مقاله پوستری بيشتر
64 بررسي تجربه توسعه تركيه با تاکيد بر برنامه هاي توسعه و مقايسه آن با ايران_ مقاله پوستری بيشتر
65 مدل تفکر استراتژيک اسلامي ايراني_ مقاله شفاهی بيشتر
66 نقدي بر برنامه‌هاي توسعه‌ کشورهاي درحال‌توسعه با رويکرد آينده‌پژوهانه بر الگوي اسلامي ايراني پيشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
67 بررسي تطبيقي توسعة انساني رايج با آموزه‌هاي اسلامي و ارائه الگوي جايگزين_ مقاله شفاهی بيشتر
68 آسيب‌شناسي مدرنيزاسيون در ايران_ مقاله پوستری بيشتر
69 عقب‌ماندگي و توسعه در ايران_ مقاله شفاهی بيشتر
70 توسعه اجتماعي و سالمندي جمعيّت: بحران يا فرصت بررسي ابعاد جهاني سالمندي جمعيّت و توسعه اجتماعي_ مقاله پوستری بيشتر
71 معرفي و ارزيابي مدل‌هايي از توسعه نزد انديشمندان مسلمان_ مقاله شفاهی بيشتر
72 درآمدي بر تحليل مقايسه اي الگوهاي توسعه شهري در کشورهاي اسلامي و غربي_ مقاله شفاهی بيشتر
73 جايگاه زنان در برنامه هاي توسعه: مقايسه کشورهاي اسلامي (کشورهاي عضو کنفرانس اسلامي) با تاکيد بر ايران_ مقاله شفاهی بيشتر
74 علل عقب ماندگي ايران نسبت به غرب_ مقاله پوستری بيشتر
75 ارزيابي تحليلي وضعيّت و تحوّلات سبک زندگي در کشور در دهه اخير؛ به سوي الگوي اسلامي ايراني سبک زندگي_ مقاله پوستری بيشتر
76 نقدي بر دو الگوي شرقي و غربي توسعه و ضرورت طراحي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
77 انديشه‌ پيشرفت و الگوهاي ارتباطات و توسعه‌ ملي در ايران_ مقاله شفاهی بيشتر
78 رابطه خلقيات ايراني و عدم پيشرفت کشور در نظريه انديشمندان ايراني_ مقاله شفاهی بيشتر
79 بررسي رابطه نوع دينداري با نگرش به عدالت اجتماعي_ مقاله پوستری بيشتر
80 تاثير پذيري شهرهاي اسلامي از گردشگري شهري، با رويکرد توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي شهر تهران)_ مقاله پوستری بيشتر
81 سير تحولات تاريخي شهر در قلمرو و فرهنگ اسلامي با تاکيد بر ماهيت کالبدي شهر اسلامي ايراني_ مقاله پوستری بيشتر
82 امنيت اجتماعي به مثابه پايه پيشرفت اجتماعي بر طبق آيات قرآني_ مقاله شفاهی بيشتر
83 گذر به پساپايداري: رويکرد انتقادي به توسعه پايدار بسان يک ايدئولوژي_ مقاله شفاهی بيشتر
84 نقد نظريه هاي توسعه و ارائه الگوي پيشرفت خاص تمدن اسلامي با بهره گيري از الگوي تمدن سيد جمال الدين اسدآبادي_ مقاله شفاهی بيشتر
85 رويکرد مارپيچ تکاملي به تحقق الگوي اسلاميايراني پيشرفت؛ آسيب شناسي رويکردهاي موجود و پيشنهاد رويکرد جايگزين_ مقاله پوستری بيشتر
86 موانع معرفتي بوم انديشي توسعه در ايران_ مقاله شفاهی بيشتر
87 آسيب شناسي و ناپايداري توسعه اجتماعي در ايران_ مقاله شفاهی بيشتر
88 الگوي پيشرفت اسلامي ايراني؛ در گرو رابطه دوسويه دين با توسعه_ مقاله پوستری بيشتر
89 کدام علم و فرهنگ؛ توسعه به معناي الگوي غربي يا بومي‌گرايي و نفي الگوي غربي_ مقاله شفاهی بيشتر
90 بررسي و تحليل آراء و نظرات احمد اشرف در باب موانع تاريخي توسعه در ايران_ مقاله پوستری بيشتر
91 تبيين الگوي بهينه مديريت روستايي در ايران_ مقاله پوستری بيشتر
92 چالش هاي علوم اجتماعي در تبيين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
93 زنان در پساتوسعه؛ رويکرد انتقادي زنان به توسعه_ مقاله پوستری بيشتر
94 بررسي جامعه‌شناختي شاخص‌هاي پيشرفت و توسعه در جامعه اسلامي ايراني_ مقاله پوستری بيشتر
95 همراهي مثلث فرهنگ، جنسيت و آموزش در فرايند توسعه انساني_ مقاله پوستری بيشتر
96 واکاوي انتقادي توسعه پايدار_ مقاله شفاهی بيشتر
97 بحران در سياستهاي توسعه اقتصادي و راهکارهاي جايگزين_ مقاله پوستری بيشتر
98 ديدماني نوين در الگوي ايراني اسلامي پيشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
99 اصلاح اقتصاد بخش عمومي: محور اساسي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
100 واکاوي علمي و دانشي ايجاد حماسه اقتصادي برگرفته از اقتصاد اسلامي در کشور_ مقاله پوستری بيشتر
101 رويکردي اسلامي به بررسي بخش خصوصي در نظريات رايج توسعه اقتصادي با توجه به ماهيت عيني مالکيت خصوصي سرمايه نقدي در نظام سرمايه داري_ مقاله پوستری بيشتر
102 بررسي عناصر و زمينه هاي پيشرفت اقتصادي در کشور با رويکرد اسلامي ايراني_ مقاله پوستری بيشتر
103 طرحي براي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بر اساس تجربه توسعه اقتصادي اجتماعي ژاپن و کره جنوبي_ مقاله شفاهی بيشتر
104 اجماع واشنگتن و توسعه اقتصادي_ مقاله شفاهی بيشتر
105 وجوب اعتبار الگوي اسلامي ايراني پيشرفت از دو چالش بزرگ اقتصاد سرمايه داري_ مقاله شفاهی بيشتر
106 واکاوي مفهوم و جايگاه نظام مالي اسلامي در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
107 چالش‌هاي جديد فراروي امنيت‌ غذايي در جهان و پيشگيري از اثرات آن بر توسعه آتي کشور با تکيه بر الگوي بومي و اسلامي_ مقاله شفاهی بيشتر
108 بررسي تحليلي انديشه دکتر حسين عظيمي آراني در باب توسعه کشور_ مقاله پوستری بيشتر
109 الگوي اقتصاد مقاومتي مبتني بر اصول اسلام و قرآن_ مقاله پوستری بيشتر
110 آيا سياست‌ها و نظريه‌هاي متعارف اقتصادي، ظرفيت و قابليت بکارگيري در ج. ا. ايران را دارند؟_ مقاله پوستری بيشتر
111 دولت رانتير و چالش هاي تحقق اهداف اقتصادي حکومت اسلامي_ مقاله پوستری بيشتر
112 چالش‌ نظام‌هاي اقتصادي متعارف_ مقاله پوستری بيشتر
113 ماترياليسمِ سرمايه از توضيحِ پيشرفتِ مدرن قاصر است؛ شرحي بر نظريۀ اقتصاددان معاصر، ديردره مک‌کلاسکي_ مقاله پوستری بيشتر
114 تحليل الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (مطالعه موردي: الگوي تأمين مالي اسلامي)_ مقاله پوستری بيشتر
115 نقش نهادها در فرايند پيشرفت و توسعه؛ رويکرد اسلامي به آن (مطالعه موردي: نقش دولت، فرهنگ و نظام آموزشي با نگاهي تاريخي)_ مقاله شفاهی بيشتر
116 نقش توجيه ربا در فرآيند توسعه اقتصادي غرب (نقد قرائت‌هاي جديد از بهره بانكي در چارچوب اسلامي)_ مقاله شفاهی بيشتر
117 تحليل و ارزيابي نظريه‌هاي دکتر محمود سريع‌القلم در مورد توسعه و توسعه يافتگي در ايران_ مقاله پوستری بيشتر
118 نقد تعريف توسعه اقتصادي رايج و تبيين مفهوم پيشرفت اقتصادي توحيدي و الحادي از ديدگاه قرآن کريم_ مقاله شفاهی بيشتر
119 سيري بر مفاهيم توسعه اقتصادي از رشد تا پايداري؛ تطابق‏پذيري با رويكرد اسلامي_ مقاله پوستری بيشتر
120 واکاوي قابليت‌هاي بخش كشاورزي در پيشرفت اقتصادي ايران اسلامي_ مقاله شفاهی بيشتر
121 نسبت‌شناسي بازاريابي ارشادي و اغوايي_ مقاله پوستری بيشتر
122 انديشه و گفتمان سبک زندگي در کانون انسان‌شناخت الگوي دين‌شناخت پيشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
123 گذار از نظريه ولايت فقيه در احکام به نظريۀ ولايت فقيه در دين در الگوي مديريت دين‌شناخت راهبردي پيشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
124 بررسي تاثير عقايد ديني در سبک زندگي جوانان (مطالعه تجربي در بين دانشجويان دانشگاه ملي کلمبيا)_ مقاله پوستری بيشتر
125 بازنمايي الگوي پيشرفت در فرهنگ علوي_ مقاله شفاهی بيشتر
126 کاربست قوانين معاملات اسلامي در نظام قراردادهاي بازار سرمايه ايران_ مقاله پوستری بيشتر
127 تحليل نظام اقتصاد سرمايه‌داري و درگيري آن با نظام ارزشي اسلام_ مقاله پوستری بيشتر
128 نگاهي به توسعه و پيشرفت از ديدگاه اسلام_ مقاله شفاهی بيشتر
129 پيشرفت حكمت بنيان و مدل مفهومي مولفه‌هاي آن_ مقاله شفاهی بيشتر
130 معرفت چون مبناي نظري انگاره پيشرفت اسلامي-ايراني_ مقاله شفاهی بيشتر
131 بررسي تأثير فرهنگ و تمدن اسلامي بر ساخت کالبدي شهرهاي ايران_ مقاله پوستری بيشتر
132 رصد مؤلفه‌هاي ناظر بر پيشرفت جامعه در صحيفه نور امام خميني (ره) با رويکرد فازي_ مقاله شفاهی بيشتر
133 حاج شيخ هادي نجم آبادي و طرح نظريه ديانت عقلايي به عنوان رهيافت ايراني اسلامي پيشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
134 نقش نهاد مسجد در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
135 توسعه ايران از ديدگاه مهندس مهدي بازرگان_ مقاله پوستری بيشتر

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved