ليست مقالات همايش لرزه شناسی و مهندسی زلزله (استان البر%D
رديف عنوان مقاله
1 اثر آتش در خرابی پیش ‌رونده سازه فولادی با دیافراگم صلب_ مقاله پوستری بيشتر
2 اثر ژئوسل بر نشست آني و خزش توده خاک مسلح تحت بارهای سيکلي_ مقاله پوستری بيشتر
3 اثر محتوی فرکانسی تحریک زلزله بر فشار دینامیکی آب وارد بر دیوار مخازن با استفاده از میزلرزان_ مقاله پوستری بيشتر
4 اثر مهاربندی سازه در رخداد فروریزش پیش‌رونده_ مقاله پوستری بيشتر
5 ارزیابی نقاط مستعدتر برای زلزله های بزرگ آینده با استفاده از داده‌هایژئودتیکبرای شمال شرق ایران_ مقاله پوستری بيشتر
6 آنالیز دینامیکی تونل‌های ساخته شده به روش کند‌و‌پوش_ مقاله پوستری بيشتر
7 برآورد پارامتر های لرزه خیزی و پهنه بندی شتاب زمین لرزه در گستره کوه درنجال، بلوک شرقی گسل کلمرد_ مقاله پوستری بيشتر
8 برآورد لرزه ای سازه های قاب خمشی فولادی ویژه به روش استاتیکی غیرخطی _ مقاله پوستری بيشتر
9 بررسی اثر گسل‏ها و نشست زمین در ایجاد ترک‏ ساختمان‏های منطقه رفسنجان_ مقاله پوستری بيشتر
10 بررسی اثرگذاری ریزدانه ها بر میزان روانگرایی خاکها_ مقاله پوستری بيشتر
11 بررسی اثرات مهار بازویی و کمربند خرپایی بر رفتار ساختمان ‌های بلند و تعیین محل بهینه آن‌ها_ مقاله پوستری بيشتر
12 بررسی امکان استفاده از روابط پیش‌بینی جنبش نیرومند زمین برای زلزلههای کوچک فلات ایران_ مقاله پوستری بيشتر
13 بررسی اندرکنش بین چرخ و پل در سازه مونوریل تحت عبور قطار و وقوع زلزله السنترو_ مقاله پوستری بيشتر
14 بررسی پایداری شیب های سیمانته تحت بار دینامیکی_ مقاله پوستری بيشتر
15 بررسی تاثیر شکل قاعده کوبه بر میزان تراکم لایه ها به روش تراکم دینامیکی_ مقاله پوستری بيشتر
16 بررسی تاثیر نوع رکورد زلزله در تحلیل آسیب پذیری قاب ها_ مقاله پوستری بيشتر
17 بررسی توانائی استهلاک انرژی قاب های فولادی با مهاربند همگرای y شکل_ مقاله پوستری بيشتر
18 بررسی توزیع انرژی در سازه بتنی مجهز به جداگر دوبل آونگی تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک_ مقاله پوستری بيشتر
19 بررسی جابجایی نسبی طبقات در ساختمان بتنی دارایجداگر دوبل آونگی تحت نگاشتهای دور و نزدیک_ مقاله پوستری بيشتر
20 بررسی خطر زلزله در بازار تاریخی اردبیل و ارائه راهکارهایی برای کاهش خطرپذیری لرزه ای_ مقاله پوستری بيشتر
21 بررسی رفتار لرزه ای دره های آبرفتی با عمق متفاوت_ مقاله پوستری بيشتر
22 بررسی سازه های بتنی جدا شده از پی در زلزله های حوزه نزدیک گسل_ مقاله پوستری بيشتر
23 بررسی سازه های فولادی جدا شده از پی در زلزله های حوزه نزدیک گسل_ مقاله پوستری بيشتر
24 بررسی سری زمانی دمای سطح زمین به عنوان پیش‌نشانگر زلزله و مقایسه پالایه‌های موجک و کالمن. مطالعه موردی؛ زلزله زرند (3 اسفند 1383)_ مقاله پوستری بيشتر
25 بررسی سطوح عملکردی سازه های با سیستم قاب خمشی فولادی همراه با بادبند همگرا توسط آنالیز دینامیکی افزاینده_ مقاله پوستری بيشتر
26 بررسی عملکرد قاب های خمشی فولادی ویژه کوتاه مرتبه_ مقاله پوستری بيشتر
27 بررسی عملکرد قاب های فولادی با مهاربندهای هم محور در برابر خرابی پیش رونده پس از وقوع زلزله_ مقاله پوستری بيشتر
28 بررسی لرزه خیزی گسل توس_ مقاله پوستری بيشتر
29 بررسی لرزه خیزی محدوده شهرستان رودبار به روش آماری و برآورد پارامترهای لرزه ای_ مقاله پوستری بيشتر
30 بررسی مقاومت تیرهای بتن مسلح بعلت عبور لوله‏های تاسیساتی از داخل آن‏ها_ مقاله پوستری بيشتر
31 بررسی میزان آگاهی و آمادگی مردم در برابر رویداد زلزله، مطالعه موردی: شهرستان پاکدشت_ مقاله پوستری بيشتر
32 بررسی و پهنه بندی پتانسیل آسیب پذیری ناشی از رخداد زلزله(مطالعه موردی:استان البرز)_ مقاله پوستری بيشتر
33 بهسازی ساختمان های بنائی در مقابل دو مؤلفه هم زمان افقی نیروهای زلزله با روش شاتکریت_ مقاله پوستری بيشتر
34 تاثیر بکارگیری اثرات نامعینی در عملکرد سازه‌های فولادی مهاربندی شده با توجه به ضوابط جدید ویرایش 4 استاندارد 2800_ مقاله پوستری بيشتر
35 تاثیر زاویه شمع مایل بر مشخصات دینامیکی و پاسخ لرزه‌ای سازه‌های دارای شمع_ مقاله پوستری بيشتر
36 تاثیرزاویه ورودی زلزله برپاسخ سازه های بتنی و فولادی_ مقاله پوستری بيشتر
37 تحلیل سازوکار گسله های شرق مازندران با استفاده از پردازش داده های مغناطیس هوابرد_ مقاله پوستری بيشتر
38 تحلیل لرزه ای اندرکنش تونل و خاک تحت زلزله های حوزه نزدیک_ مقاله پوستری بيشتر
39 تعیین بزرگای زلزله با هدف استفاده در سامانه هشدار به¬هنگام زلزله در استان البرز_ مقاله پوستری بيشتر
40 تعیین قابلیت لرزه خیزی و تحلیل خطر زلزله در شهر بجنورد_ مقاله پوستری بيشتر
41 روش های نوین در تجزیه و تحلیل روانگرایی لرزه ای خاک_ مقاله پوستری بيشتر
42 سنجش جذب انرژی لرزه ای و پاسخ شتاب زلزله در قابدو بعدی فولادی مفصلی 5، 10،15 طبقه به تفکیک همراه باسه نوع سامانه مهاربند جانبی_ مقاله پوستری بيشتر
43 شناسایی شکستگی¬ها با استفاده از روش ژئوالکتریک (آرایه¬ی CRP و آرایه¬ی ونر-اشلومبرژه) در منطقه میانرود شیراز_ مقاله پوستری بيشتر
44 طبقه نرم و بررسی روش‌های اصلاح آن در ساختمان‌های موجود با رویکرد مروری بر ادبیات فنی پیشین_ مقاله پوستری بيشتر
45 طراحی بر اساس عملکرد با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی و تحلیل پوش‌آور_ مقاله پوستری بيشتر
46 طیف خطر یکنواخت و بررسی جابجایی گسل قصر فیروزه_ مقاله پوستری بيشتر
47 کمینه سازی هزینه مصالح سازه ای با روشبهینه یابی آموزش – یادگیری_ مقاله پوستری بيشتر
48 مدیریت بحران و جایگاه سیستم های هوشمند حمل و نقل_ مقاله پوستری بيشتر
49 مدیریت تخلیه اضطراری عابرین پیاده در بحران های شهری_ مقاله پوستری بيشتر
50 مطالعه بر روی تاثیر تغییرات مدولاسیون اسکلت مقاوم در پارامترهای پاسخ لرزه-ای سازه های قاب محیطی دسته شده تحت اثر رکوردهای حوزه نزدیک _ مقاله پوستری بيشتر
51 مقایسه روش تجزیه مقادیر تکین و تفکیک طیفی در حل مسائل معکوس مربوط به پیش بینی حرکات گسل _ مقاله پوستری بيشتر
52 مقایسه ضریب رفتار دیوار برشی درزدار بتنی با دیوار برشی معمولی _ مقاله پوستری بيشتر
53 اثر تغییر زاویه پیشانی میدان موج برشی با اضلاع حفره‌های مستطیلی شکل بر کرنش‌های تحمیل شده به سازه‌های درونی حفرات _ مقاله شفاهی بيشتر
54 اثر ساختگاه در رفتار لرزه ای سدهای سنگریزه ای با رویه ی بتنی_ مقاله شفاهی بيشتر
55 اثر مؤلفه قائم زلزله بر روی ساختمان‌های فولادی تعمیرپذیر با حرکت گهواره ای و جاذب‌های انرژی در تراز پی_ مقاله شفاهی بيشتر
56 ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های قاب صلب لوله ای دسته شده فولادی تحت رکوردهای مقیاس شده با ویرایش های سوم و چهارم آیین نامه 2800_ مقاله شفاهی بيشتر
57 ارزیابی مقایسه‌ای وضعیت خطر‌پذیری لرزه‌ای بافت‌های شهری در مناطق 3 و 17 تهران از دیدگاه مدیریت بحران زلزله_ مقاله شفاهی بيشتر
58 استفاده از روش تیر برشی در تحلیل طیف پاسخ برای شیب های سیمانته _ مقاله شفاهی بيشتر
59 بررسی آزمایشگاهی نیروی دینامیکی خاک بر دیوار مخازن مدفون در زلزله _ مقاله شفاهی بيشتر
60 بررسی پتانسیل خرابی پیش رونده در ساختمان های نامنظم قاب خمشی فولادی_ مقاله شفاهی بيشتر
61 بررسی تاثیر عملکرد چشمه اتصال بر رفتار سازه های تحت اثر زلزله های نزدیک به گسل_ مقاله شفاهی بيشتر
62 بررسی تغییرات زمان تناوب مخازن ذخیره هوایی با در نظر گیری اندر کنش خاک- سازه- سیال_ مقاله پوستری بيشتر
63 بررسی خصوصیات لرزه ای و موقعیت چشمه های لرزه ای در محدوده شبکه توزیع تحت پوشش مخزن هفت شهر تهران_ مقاله شفاهی بيشتر
64 بررسی رفتار دینامیکی پل¬ها تحت اثر بار متحرک _ مقاله شفاهی بيشتر
65 بررسی رفتار لرزه ای توپوگرافی شیب با درنظرگیری اثرات اندرکنش خاک-سازه_ مقاله شفاهی بيشتر
66 بررسی رفتار لرزه‌ای دیوار برشی بتنی درزدار _ مقاله شفاهی بيشتر
67 بررسی رفتار میراگر مایع با پره قابل تنظیم در کنترل سازه تحت زلزله حوزه نزدیک_ مقاله شفاهی بيشتر
68 بررسی کیفیت داده‌های لرزه‌ای ایستگاه کاوش وابسته به ایستگاه‌های مرکز ملی شبکه لرزه‌نگاری باند پهن ایران _ مقاله شفاهی بيشتر
69 بررسی نحوه ارزیابی کیفی پل‌های طاقی سنگی _ مقاله شفاهی بيشتر
70 برهمکنش نوعی دیوار پانل کامپوزیت مسلح (ایزی وال) با قاب های فولادی_ مقاله شفاهی بيشتر
71 پیش¬بینی زلزله¬ با توجه به مطالعات سایزموتکتونیکی گسل¬ها با استفاده از شبکه عصبی_ مقاله شفاهی بيشتر
72 پیش‌بینی مقاومت برشی تیرهای بتن مسلحFRP بدون خاموت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی_ مقاله شفاهی بيشتر
73 تحلیل بر اساس عمل‌کرد ناشی از خرابی پیشرونده در سازه‌ بتنی مسلح با قاب خمشی به‌دلیل حذف ناگهانی ستون_ مقاله شفاهی بيشتر
74 تحلیل پاسخ شمع در محیط الاستیک با میراگر در ارتعاش خطي اجباري به روش نیمه تحلیلی_ مقاله شفاهی بيشتر
75 تحلیل خرابی لرزه¬ای سازه های قاب خمشی فولادی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک- سازه_ مقاله شفاهی بيشتر
76 تحلیل قابلیت اعتماد لرزه ای پل های مجهز به میراگر _ مقاله شفاهی بيشتر
77 تحلیل مخاطرات لرزه‌خیزی شهر شهرضا_ مقاله شفاهی بيشتر
78 سطح عملکرد لرزه ای قابهای خمشی فولادی به روش جابجایی مستقیم و مقایسه با روش تحلیل دینامیکی_ مقاله شفاهی بيشتر
79 مدل رفتاری لرزه ای سه بعدی غيرخطی بتن _ مقاله شفاهی بيشتر
80 مدل¬سازی صفحه قائم مجزای مهار شده متصل به سد بتنی، تحت اثر بار زلزله و بررسی پاسخ سیستم سد و مخزن_ مقاله شفاهی بيشتر
81 مدلسازی عددی عملیات شمعکوبی ضربه ای و ارزیابی ارتعاشات زمین _ مقاله شفاهی بيشتر
82 مروری بر روش‌های مدل‌سازی پل‌های طاقی بنایی_ مقاله شفاهی بيشتر
83 مطالعه جابه¬جایی نسبی ماندگار قاب¬ بتن مسلح تحت اثر زلزله¬های متوالی_ مقاله شفاهی بيشتر
84 ارزیابی کیفی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای موجود شهر بوشهر مناطق تنگاک 1 و 2 و 3_ مقاله پوستری بيشتر
85 مقایسه پایداری روش های مسلح سازی شیروانی ها تحت بار لرزه ای_ مقاله پوستری بيشتر
86 خواص رفتاری سختی،ظرفیت نهایی و شکل پذیری یک اتصال نیمه صلب جدید_ مقاله شفاهی بيشتر
87 مدل رفتاری لرزه ای سه بعدی غیرخطی بتن_ مقاله شفاهی بيشتر
88 ارزیابی مقاومت سازه های قاب خمشی ویژه مقاوم سازی شده با المانهای زانویی در برابر خرابی پیشرونده_ مقاله شفاهی بيشتر
89 بررسی عملکرد لرزه ای اتصالات سازه شیشه ای با مواد هایپرالاستیک_ مقاله شفاهی بيشتر

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved