ليست مقالات همايش بیست و سومین کنفرانس ملی اپتیک و فوتونیک ایران و نهمین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری فتونیک ایران
رديف عنوان مقاله
1 حسگر‌‌‌فیبرنوری فابری-پرو برای اندازه‌گیری تخلیه جزئی_ مقاله شفاهی بيشتر
2 خواص اپتیکی اکسید گرافن تولید شده به روش کندوسوز لیزری در محیط اتانول و استون_ مقاله پوستری بيشتر
3 خواص اپتیکی غیر خطی ماده رنگ فلورسین در ماتریس پلیمری PVA_ مقاله پوستری بيشتر
4 خواص عبوری امواج تراهرتز در بلورهای فوتونی یک بعدی حاوی گرافن و فراماده_ مقاله پوستری بيشتر
5 خواص اپتیکی نانو سیم های سیلیسیمی ساخته شده به روش 1-MACE_ مقاله پوستری بيشتر
6 درهم تنیدگیِ تقطیرپذیر در سامانه ی اتم دوترازه و فوتون های همدوس یا چلانده در کاواک اتلافی_ مقاله شفاهی بيشتر
7 بررسی اثر تغییر هالوژن در عملکرد سلول های خورشیدی پروسکایتی سرب هالید_ مقاله پوستری بيشتر
8 تعیین تجربی دمای الکترونی پلاسمای ناشی از فرآیند فروشکست اپتیکی در برهمکنش لیزر پالسی نانوثانیه با هدف مس در هوا_ مقاله پوستری بيشتر
9 تعیین ثابت ساختار ضریب شکست جو متلاطم بر مبنای شیب شدت در لبه‌های تصاویر گسترده_ مقاله پوستری بيشتر
10 تعیین ثابت گذردهی و جذب تک لایه های WSe2 در ناحیه ی طول موج مرئی_ مقاله پوستری بيشتر
11 تولید باریکه‌های نوری بیضوی ساختارپذیر با استفاده از تیغه فرنل خطی مارپیچی_ مقاله پوستری بيشتر
12 روش تحلیلی جدید به منظور محاسبه نمای لیاپانوف در لیزر Nd:YAG پمپ شده توسط یک لیزر دیودی کوپل شده با یک نوسان‌سازآشوبناک_ مقاله پوستری بيشتر
13 شبیه سازی ورتکس اپتیکی پرتو ایری سوسوزن تحت تبدیل فوریه کسری_ مقاله پوستری بيشتر
14 شبیه‌سازی استتار طیفی با همیوغ سازی تابش‌های هدف در زمینه_ مقاله پوستری بيشتر
15 شبیه‌سازی پاسخ‌ سلول سرطانی BCC به امواج تراهرتز با استفاده از مدل دبای دوگانه_ مقاله شفاهی بيشتر
16 شبیه‌سازی پراکندگی بریلوئن القایی در لیزر فیبری پرتوان دوغلافی آلائیده با ایتربیوم_ مقاله پوستری بيشتر
17 طراحی و ساخت مدولاتور الکترواپتیک مجتمع در LiNbO3_ مقاله شفاهی بيشتر
18 طراحی و شبیه سازی افزاره نوری با گذردهی نامتقارن به کمک بلورفوتونی غیرخطی_ مقاله شفاهی بيشتر
19 طراحی و شبیه سازی حسگر دما و کرنش با استفاده از انواع فیبرهای بلور فوتونی بر مبنای اثر پراکندگی بریلیونی_ مقاله پوستری بيشتر
20 An Optical Accelerometer Based on Wavelength Modulation of Light_ مقاله شفاهی بيشتر
21 Comparison and Simulation of Slow Light on Output Ports in a Nano-Waveguide Systems of 2*2 Channels based on Plasmonic Induced Transparency Resulting from Change in the Radius of the Ring Resonator Structure_ مقاله پوستری بيشتر
22 Coupling Coefficient of Nano Plasmonic Directional Coupler Based on Evanescence Field_ مقاله پوستری بيشتر
23 Design and Construction of Surface Plasmon Resonance Sensor_ مقاله پوستری بيشتر
24 Design and Fabrication of Tapered Fiber Optics Sensor for Biosensing Application_ مقاله پوستری بيشتر
25 مطالعه و بررسی رفتار همدوسی باریکه سرصاف لیزری در انتشار مورب در اتمسفر متلاطم غیر کولموگروف_ مقاله پوستری بيشتر
26 تاثیر پروفایل زمانی پالس پمپ بر طیف سیگنال تقویت شده در OPCPA_ مقاله پوستری بيشتر
27 اندازه گیری قطر هسته و ضریب شکست فیبرهای نوری بوسیله میکروسکوپ فازی هیلبرت (HPM)_ مقاله پوستری بيشتر
28 اندازه گیری لیزری قطر تار نوری با استفاده از الگوی پراش_ مقاله شفاهی بيشتر
29 بازیابی حالت یک میدان کوانتیده درکاواک اتلافی با اندازه گیری توابع توزیع شبه احتمال_ مقاله شفاهی بيشتر
30 تولید پالس کوتاه آتوثانیه با مدیریت فاز_ مقاله شفاهی بيشتر
31 تولید پالس منفردآتوثانیه با بهینه سازی میدان لیزر و با جبران فاز خطی میدان لیزر سه رنگ_ مقاله پوستری بيشتر
32 تولید پلاسمونیکی نور همدوس در محدوده ی طیفی اشعه ایکس نرم با استفاده از اتم هیدروژن_ مقاله پوستری بيشتر
33 تولید دو نقطه کانونی توسط تیغه منطقه‌ای فرنل مدوله شده با فاز خطی_ مقاله پوستری بيشتر
34 تولید هارمونیک مرتبه بالا با استفاده از پالس‌های 800 و1۶۰۰ نانومتر در حضور نانوساختار فلزی پاپیونی شکل_ مقاله شفاهی بيشتر
35 تولید ذرات نیکل بر اثر فرآیند لیزرکندگی NiTi در آب_ مقاله پوستری بيشتر
36 تولید فوتون های در همتنیده از یک نقطه کوانتومیِ واقع در میدان نزدیک یک نانوذره فلزی کروی_ مقاله پوستری بيشتر
37 حالتهای تام قطبیده مغناطیسی عرضی غیرخطی در تیغه خود-واکانونی کننده مابین محیط همگن و بلور فوتونی حاوی فراماده_ مقاله پوستری بيشتر
38 بررسی اثر ناخالصی آهن بر خواص اپتیکی لایه نازک اکسید روی_ مقاله پوستری بيشتر
39 بررسی امواج غیرخطی سالیتون در بر هم کنش لیزر پرتوان با پلاسمای کم چگال_ مقاله پوستری بيشتر
40 بررسی انتشار لیزر مادون قرمز با طول موج =1.550m در یک سیستم نانوساختار چاه کوانتومی سه گانه_ مقاله پوستری بيشتر
41 رفتار مگنتو اپتیکی نانو لایه‌های مغناطیسی بر بلور فوتونی بسیار منظم سه بعدی پلیمری _ مقاله پوستری بيشتر
42 بررسی پراکندگی امواج الکترومغناطیسی از کره پلاسمایی تحت تابش چشمه دوقطبی نقطه ای_ مقاله پوستری بيشتر
43 بررسی پراکندگی امواج الکترومغناطیسی از مد و شبه مدهای غبار یون صوت_ مقاله پوستری بيشتر
44 بررسی پدیده ی شفافیت القایی الکترومغناطیسی در یک سامانه چهارترازی مدلM در دو رهیافت نیمه کلاسیک و نیمه کوانتومی_ مقاله پوستری بيشتر
45 شبیه‌سازی تولید پیچه‌های نوری کامل با استفاده از پراش پرتوی بسل-گوسی از توری چنگالی لاگر-گوسی_ مقاله شفاهی بيشتر
46 شبیه سازی عددی تاثیر فشار و نوع گاز زمینه بر بازده تولید امواج تراهرتز_ مقاله پوستری بيشتر
47 بررسی و ساخت لیزر تیتانیوم سفایر پالسی نانوثانیه با پهنای طیفی کمتر از 1 آنگستروم_ مقاله شفاهی بيشتر
48 بررسی و مقایسه دو روش تداخل سنجی جابجایی فاز و تبدیل فوریه در اندازه‌گیری مورفولوژی سطوح_ مقاله پوستری بيشتر
49 بررسی ویژگی های اپتیکی رینگ کوانتومی متشکل از چندین چاه کوانتومی با روش تنگ بست_ مقاله پوستری بيشتر
50 به دام اندازی نوری ذرات پلی استایرن با استفاده از پلاسمون‌های الگوهای طلا_ مقاله پوستری بيشتر
51 بهبود بازده سلول خورشیدی پلیمری با نوآرایی الکترود نانوساختار ایندیم تین اکساید (ITO)_ مقاله پوستری بيشتر
52 مطالعه ی امکان جذب تراهرتز در آرایه چاه های کوانتمی نیمرسانا_ مقاله پوستری بيشتر
53 مطالعه ی خواص اپتیکی تیغه ی نازک از نانوذرات گرافیت کاشته شده در سیلیکا_ مقاله پوستری بيشتر
54 معادلات انتشار پالس زمانی و کلید زنی تمام نوری در مزدوج موازی متشکل از گرافن_ مقاله شفاهی بيشتر
55 گسیل خودبخودی ناشی از اتم‌ها در چگالیده بوز- اینشتین در برهم‌کنش با یک میدان کوانتومی تک‌مد_ مقاله پوستری بيشتر
56 بهبود ویژگی های سطحی الکترود شفاف دیودهای نورگسیل آلی به دو روش بمباران یونی و بمباران با میکروپودر آلومینا_ مقاله شفاهی بيشتر
57 بهینه سازی اثر بازپخت دما در سنتز هماتیت برای تجزیه فتوالکتروشیمیایی آب_ مقاله پوستری بيشتر
58 پراش از ساختارهای دوره ای دو بعدی جدایی پذیر در مختصات قطبی_ مقاله شفاهی بيشتر
59 تابش گرمایی مبادله شده در ساختارهای کروی هم مرکز_ مقاله شفاهی بيشتر
60 تاثیر آهنگ اتلاف مدهای کاواک در شارهای نوفه لیزرهای کلاس-A_ مقاله شفاهی بيشتر
61 دوپایایی نوری در بلور فوتونی یک بعدی با ولتاژ خارجی برای طراحی کلیدزنی تمام نوری کنترل پذیر_ مقاله پوستری بيشتر
62 طراحی و ساخت پوشش پرتوشکاف چند لایه در نواحی طول موجی 5-5 /3 و 12-8 میکرومتر_ مقاله پوستری بيشتر
63 تولید هماهنگ دوم لیزر Nd:YVO4 در چیدمان یک طرفه حلقوی توسط بلور KTP: بررسی اثرات گرمایی بلور TGG_ مقاله پوستری بيشتر
64 جابجایی بازتابی نور قطبیده خطی از آینه‌های فلزی_ مقاله شفاهی بيشتر
65 جبران پاشندگی مرتبه چهارم سیستم تقویت تپ چرپ شده با طراحی بهینه‌ی فشرده‌ساز گریزم_ مقاله شفاهی بيشتر
66 جذب دوفوتونی تپ‌های فمتوثانیه در LED و ساخت خودهمبسته‌ساز بر مبنای TPA (Two Photon Absorption)_ مقاله پوستری بيشتر
67 حالت‌های همدوس گازیو-کلاودر روی سطح یک کره_ مقاله پوستری بيشتر
68 حسگر فیبر براگ مرزبانی_ مقاله پوستری بيشتر
69 حسگر فیبر نوری به ‌منظور اندازه‌گیری امواج صوتی_ مقاله پوستری بيشتر
70 Design of Ultraviolet photodetector based on Quantum Well Optically Pumped Lasers_ مقاله پوستری بيشتر
71 Generation and characterization of Ta nanoparticles by Nanosecond laser ablation in Ethylene glycol_ مقاله پوستری بيشتر
72 Generation of dissipative solitons in synchronously-pumped Raman laser_ مقاله پوستری بيشتر
73 بررسی اثر سایز و مورفولوژی نانوذرات اکسیدآهن (Fe3O4) بر روی خاصیت جذب امواج مایکروویو در باند X_ مقاله پوستری بيشتر
74 بررسی اثر چیدمان چند عبوری بر تخلیه پرتو دمش در تولید هماهنگ دوم_ مقاله شفاهی بيشتر
75 بررسی اثر حرارت بر مشخصه‌های ایستا و پویای یک لیزر نقطه کوانتومی با استفاده از الگوی معادلات نرخ سه سطحی_ مقاله پوستری بيشتر
76 بررسی اثر دما بر مشخصه های فوتوولتایی سلول های خورشیدی پروسکایتی بدون انتقال دهنده ی حفره_ مقاله پوستری بيشتر
77 بررسی اثر شدت در تولید پالس های آتوثانیه تحت شرایط اولیه حالت همدوس_ مقاله شفاهی بيشتر
78 بررسی اثر شکل نانوذرات فلزی در تله‌اندازی نوریِ سلول‌های خورشیدی پلاسمونی_ مقاله پوستری بيشتر
79 بهینه سازی پالس آتوثانیه ی لیزر سه رنگی با افزودن پلکانی چیرپ خطی_ مقاله پوستری بيشتر
80 بهینه سازی حساسیت حسگر اتمی دمش اپتیکی با استفاده از معادلات بلاخ_ مقاله پوستری بيشتر
81 بهینه سازی میدان لیزر سه رنگی برای تولید پالس آتوثانیه منفرد کوتاه با استفاده از اثر پوش های متفاوت_ مقاله پوستری بيشتر
82 تاثیر پهنای باند فیلتر چیدمان آشکارسازی بر میزان درهمتنیدگی طیفی زوج فوتون های حاصل از فرایند پایین-تبدیل پارامتری خودبخودی_ مقاله شفاهی بيشتر
83 تاثیر ضخامت لایه اکسید تیتانیوم با اثر پلاسما تخلیه الکتریکی گاز آرگون روی سلول‌های خورشیدی رنگ حساس_ مقاله پوستری بيشتر
84 برآورد کوانتومی پارامتر واهمدوسی در تداخل سنج_ مقاله پوستری بيشتر
85 بررسی اثر تغییر غلظت اسیداوریک بر ضریب شکست غیرخطی خون کامل انسان_ مقاله پوستری بيشتر
86 شبیه‌سازی طیف خروجی در یک لیزر تار نوری با پسخوراند توزیع‌شده‌ی تصادفی مبتنی بر طیف بهره‌ی رامان_ مقاله پوستری بيشتر
87 شبیه‌سازی کلید Q الکترو اپتیک در یک لیزر دایود پمپ Er^(+3):Yb^(+3):Glass_ مقاله پوستری بيشتر
88 شبیه‌سازی یک تقسیم‌کننده‌ی توان پلاسمونیک با سه بخش گوه‌ای‌شکل عایق روی فلز_ مقاله شفاهی بيشتر
89 شناسایی گلوکز با استفاده از طیف نگاری حوزه زمان تراهرتز_ مقاله پوستری بيشتر
90 کاربرد پراش فرنل از تیغه ی شفاف در میکروسکوپی نمونه های فازی_ مقاله شفاهی بيشتر
91 بررسی تابع ویگنر در تداخل کوانتومی بین یک حالت عددی و یک حالت همدوس غیرخطی_ مقاله پوستری بيشتر
92 اسپکتروسکوپی فوق حساس رامان تقویت یافته ی سطحی با استفاده از نانو سیم‌های سیلیکونی لایه نشانی شده با نقره_ مقاله پوستری بيشتر
93 بررسی تاثیر طول نفوذ اکسیتون بر روی بازده کوانتومی سلول های خورشیدی آلی دو لایه_ مقاله پوستری بيشتر
94 بررسی تاثیر مدت زمان بازپخت بر خواص نوری لایه های نازک نانوساختار اکسید روی تهیه شده به روش کندوپاش مگنترونی_ مقاله پوستری بيشتر
95 بررسی تجربی و نظری تصویربرداری گوست محاسباتی یک جسم متحرک_ مقاله پوستری بيشتر
96 بررسی تغییرات محل‌ کانون‌های غربال فوتونی تصحیح شده_ مقاله پوستری بيشتر
97 کاربرد لیزر تصادفی در تشخیص بافت های سالم و سرطانی تیروئید_ مقاله پوستری بيشتر
98 کاهش پاشندگی تارهای بلور فوتونی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات_ مقاله پوستری بيشتر
99 کنترل پویای فرامواد به وسیله مد روشن-روشن پلاسمونی_ مقاله پوستری بيشتر
100 انتقال جمعیت همدوس توسط باریکه‌های لاگر-گاوسی_ مقاله پوستری بيشتر
101 اندازه‌گیری تغییر ضریب شکست وابسته به دما در شیشه با استفاده از پراش فرنل از گوه فازی_ مقاله پوستری بيشتر
102 بررسی و مشخصه یابی لانتانوم آلومینات(LaAlO3)به عنوان لایه و یا بخشی از لایه های انتخابی به عنوان جاذب امواج در محدوده مایکروویو_ مقاله پوستری بيشتر
103 اندازه‌گیری تغییرات طول‌موج با استفاده از تکنیک ماره_ مقاله پوستری بيشتر
104 اندازه‌گیری گرادیان دما در مایعات با استفاده از انحراف سنجی ماره_ مقاله پوستری بيشتر
105 اندازه‌گیری مستقیم ضریب جذب غیرخطی نانوذرات شاره مغناطیسی با استفاده از انحراف‌سنجی ماره‌ای موازی و مقایسه آن با روش جاروب z_ مقاله پوستری بيشتر
106 ایجاد تمایز مدی درمشدد لیزری با استفاده از توری فازی درون مشدد برای تولید مد اصلی فوق گوسی مرتبه 20_ مقاله پوستری بيشتر
107 آشکارسازی نانوذرات فلزی با استفاده از باریکه ی لیزر دوم در چیدمان انبرک نوری_ مقاله شفاهی بيشتر
108 برانگیزش پلاسمون پلاریتون های سطحی توسط توری های ساخته شده از پلیمر آزو و توری های پلی کربنات برای کاربردهای زیست حسگری_ مقاله پوستری بيشتر
109 آنالیز تقویت کننده آبشاری کوانتومی مبتنی بر اثر غیرخطی_ مقاله پوستری بيشتر
110 آیا توقف کامل نور در یک موجبر بلور فوتونی امکان پذیر است؟_ مقاله پوستری بيشتر
111 بازتابندگی تمام سویه امواج الکترومغناطیس در شبه بلورهای فوتونی شامل صفحات گرافن_ مقاله پوستری بيشتر
112 Thermal analysis of 980 nm vertical cavity surface emitting lasers with different oxide aperture diameters_ مقاله پوستری بيشتر
113 Tunable Bright-Bright Mode Coupled Plasmon Induced Transparency in Parallel Graphene Sheets_ مقاله پوستری بيشتر
114 اثر اتلاف بر دینامیک درهم‌تنیدگی یک اتم سه‌ترازی در حال برهم‌کنش با یک میدان کوانتیده دومدی در یک سامانه اپتومکانیک کوانتومی_ مقاله پوستری بيشتر
115 افزایش جذب و چگالی جریان در سلول خورشیدی آلی PH3T:PCBM توسط ساختار توری TiO2در الکترود بالایی_ مقاله پوستری بيشتر
116 افزایش حساسیت سنسور فیبرنوری مبتنی بر تشدید پلاسمون‌های سطحی با استفاده از نانوکامپوزیت حاوی نانوذرات پلاتین_ مقاله پوستری بيشتر
117 افزایش حساسیت سنسورهای مبتنی بر فیبر نوری گاز دی‌اکسیدکربن با روش ورنیه_ مقاله پوستری بيشتر
118 استفاده از رهیافت تزریق سیال در ساختار شش‌وجهی فیبر بلور فوتونی مبتنی بر ماده PBG-08 برای تولید طیف ابرپیوستار_ مقاله شفاهی بيشتر
119 افزایش بهره بدون وارونی جمعیت در سیستم های ترکیبی_ مقاله پوستری بيشتر
120 افزایش نرخ تکرار پالس در لیزر قفل مد فیبری با واکوکی در مدولاسیون فرکانس_ مقاله شفاهی بيشتر
121 اندازه گیری انرژی باریکه شتابدهنده رودترون با استفاده از لیزر He-Ne‏ و لایه اپتیکی_ مقاله پوستری بيشتر
122 بررسی اثر افزایش شدت بر جابه‌جایی لبه آبی بیناب ابرپیوستار تولید شده در آب_ مقاله شفاهی بيشتر
123 بررسی اثر بازپخت بر مورفولوژی، خواص ساختاری و اپتیکی لایه‏ های نازک نانوساختار اکسید مس (CuO) تهیه شده به روش رسوب‏ گذاری حمام شیمیایی_ مقاله پوستری بيشتر
124 تأثیر جهت گیری محور اپتیکی بر روی پلاریتون‌های سطحی در بره‌ای از متامواد هایپربولیک گرافن-پایه_ مقاله شفاهی بيشتر
125 تأثیر گاز میانجی بر پهن‌شدگی دوپلری گذارهای اتمی بخار فلز قلیایی در حضور میدان مغناطیسی_ مقاله پوستری بيشتر
126 طراحی نانوپروب‌های پلاسمونی ستاره شکل با ابعاد بهینه برای تشخیص و عکس‌برداری درون‌سلولی‌_ مقاله پوستری بيشتر
127 افزایش سطح موثر نانوذرات اکسید تیتانیوم در سلول های خورشیدی رنگدانه ای به کمک تزریق بار الکتریکی و اندازه گیری آن توسط طیف سنجی نوری_ مقاله پوستری بيشتر
128 امکان استفاده از لایه ی نازک نقره-کلرید نقره به عنوان حافظه های تجدیدپذیر_ مقاله شفاهی بيشتر
129 ‌ارزیابی آنتروپی در سامانه های چندقسمتی تحت کانال های نوفه کوانتومی موضعی_ مقاله پوستری بيشتر
130 Supercontinuum generation with all-fiber QML and CWML_ مقاله پوستری بيشتر
131 اثر بازپخت بر رفتار حسگر نوری فیلم نانوکامپوزیت اکسیدگرافن/طلا_ مقاله پوستری بيشتر
132 تاثیر روش‌های مختلف سنتز CH3NH3I بر عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی_ مقاله پوستری بيشتر
133 تاثیر میدان مغناطیسی بر پارامترهای پلاسمای القائیده ی لیزری نمونه ی مس_ مقاله پوستری بيشتر
134 تأثیر پارامتر چرپ در تحول پالس در نانوسیم های سیلیکونی با پاشندگی مهندسی شده_ مقاله پوستری بيشتر
135 تأثیر پلاسمون های سطحی بر آهنگ گسیل خود به خود نقطه ی کوانتومی دوترازی در تقریب ورای دو قطبی _ مقاله پوستری بيشتر
136 تأثیر ترازهای انرژی مختلف در تولید تک فوتونهای نشری الماس حاوی نیتروژن- تهی جای_ مقاله پوستری بيشتر
137 تأثیر جایگاه نقص در بلور فوتونی یک بعدی گرافن پایه بر جذب نوری_ مقاله پوستری بيشتر
138 اثر تغییر شکل دیسک نازک روی باریکه‌ی خروجی_ مقاله شفاهی بيشتر
139 اثر دما بر رفتار زمانیِ درهم تنیدگی در سامانه ی اتم دوترازه و فوتون های دوجمله ای در کاواک اتلافی_ مقاله پوستری بيشتر
140 اثر طول بلور TGG بر توان خروجی لیزر وانادیت یک طرفه حلقوی دمش از انتها_ مقاله پوستری بيشتر
141 ترکیب همدوس پرتوها با استفاده از الگوریتم SPGD_ مقاله شفاهی بيشتر
142 تشخیص وجود نانوذرات در کامپوزیت‌های پلیمری با تمام‌نگاری دیجیتالی_ مقاله شفاهی بيشتر
143 تلفیق‌کننده پلاسمونی جذب کننده با ساختار فلز-دی‌الکتریک-فلز با به ‌کارگیری بلور دوشکستی باریم تیتانات_ مقاله شفاهی بيشتر
144 تله اندازی نوری در عمق با تنظیم طوقی تصحیح عدسی شیئی خشک_ مقاله پوستری بيشتر
145 تله‌اندازی بهینه نوری با تنظیم دقیق گشودگی عددی عدسی شیئی_ مقاله شفاهی بيشتر
146 تله‌اندازی نوری با استفاده از باریکه‌های قطبش شعاعی و سمتی_ مقاله شفاهی بيشتر
147 تنظیم پذیری بالای جابجایی گوس-هانچن برای ساختار مبتنی بر گرافن و کاربرد آن در سوئیچینگ نوری_ مقاله پوستری بيشتر
148 تأثیر نواحی پمپ نشده محیط‌فعال بر عملکرد یک لیزردمش دیودی Er-Yb:Glass کلیدزنیQ شده با جاذب اشباع‌پذیرCo2+:MgAl2O4_ مقاله پوستری بيشتر
149 تأثیر نوع حلال و PH بر بیناب فلوئورسانس القایی لیزری رنگینه‌های آلی R6G و RB_ مقاله پوستری بيشتر
150 تبدیل طول‌موجی در ناحیه پاشندگی عادی براساس تارهای بلور فوتونی تزریق‌شده با سیال نوری_ مقاله شفاهی بيشتر
151 تحلیل ضریب غیرخطیت در فیبر کریستال فوتونی با استفاده از روش ضریب شکست موثر تمام برداری_ مقاله پوستری بيشتر
152 تخمین بهره نهایی الکترون در میدان لیزری گاوسی با استفاده از تقریب موج تخت_ مقاله پوستری بيشتر
153 ترمودینامیک کوانتومی و کاربرد آن در یک سامانه اتم-کاواک_ مقاله پوستری بيشتر
154 گاف نواری بلورهای فوتونی یک بعدی ساخته شده از لایه‌های متناوب SiO2/ MoS2 وMoS2 / PMMAتحت تابش باریکه گاوسی_ مقاله پوستری بيشتر
155 تحلیل نورهای سرگردان در تلسکوپ 3.4 متری ریچی کرتین_ مقاله پوستری بيشتر
156 تحلیل و شبیه‌سازی سه‌بعدی یک مدولاتور فاز پلاسمونیک-پلیمری_ مقاله پوستری بيشتر
157 بررسی تحلیلی و تجربی روش دونمایی در تعیین اندازه ذرات موجود در نمونه‌ها‌ی کلوئیدی حاوی دو ذره در اندازه‌های متفاوت_ مقاله پوستری بيشتر
158 طراحی جبران‌کننده‌ی کامل تک عدسی با قابلیت تبدیل جبهه‌ی‌موج تخت به سهموی، به منظور اندازه‌گیری دقت سطوح سهموی به روش تداخل‌سنجی_ مقاله پوستری بيشتر
159 طراحی حسگر زیستی نوری با استفاده ار بلورهای نوری یک بعدی حاوی لایه نقص وابسته به مکان_ مقاله شفاهی بيشتر
160 بررسی خواص اپتیکی نانو ذرات Cu2O تولید شده به روش کلوئید شیمیایی_ مقاله شفاهی بيشتر
161 بررسی خواص نوری غیر خطی محلول آبی رنگینه اگزازین 1 حاوی نانو ذرات نقره_ مقاله پوستری بيشتر
162 بررسی لایه حفره در دیودهای نورانی انعطاف پذیر آلی بر پایه پلی فلورین (PFO)_ مقاله پوستری بيشتر
163 بررسی نظری تولید هماهنگ دوم فضایی در پراش میدان نزدیک از ساختارهای دوره‌ای صرفاً دامنه‌ای در فواصل ربع-تالبوت آنها_ مقاله پوستری بيشتر
164 بررسی خواص انتشاری امواج پلاسمونی در زنجیره ای از نانو ذرات نقره_ مقاله پوستری بيشتر
165 بررسی خواص کانونی تیغه‌ی منطقه‌ای فرنل گلبرگی_ مقاله شفاهی بيشتر
166 بررسی خواص مگنتو اپتیکی نانوذرات فریت کبالت مس تحت میدان های ضعیف_ مقاله پوستری بيشتر
167 بررسی دقت اندازه گیری زمان همدوسی جو در مدل واکانونی سریع با دستگاه تلاطم سنج چهارروزنه_ مقاله پوستری بيشتر
168 اثر فوتورسانندگی ماندگار در ساختار دورآلاییده معکوس p-Si/SiGe/Si_ مقاله پوستری بيشتر
169 طراحی و راه‌اندازی میکروسکوپ فلورسانسیِ بازتابِ داخلیِ کلی بر پایه موجبر نوری برای تصویربرداری نقطه‌های کوانتومی کادمیم سلنید_ مقاله پوستری بيشتر
170 طراحی و راه‌اندازی یک میکروسکوپ فلورسانس بازتاب داخلی کلی برپایه منشور_ مقاله پوستری بيشتر
171 طراحی و ساخت پرتوشکاف مکعبی برای گستره ی مرئی و طول موج 1550 نانومتر_ مقاله پوستری بيشتر
172 تصحیح پاشندگی در فشرده سازی پالس برای لیزر فیبری Yb:Glass فمتوثانیه ای_ مقاله پوستری بيشتر
173 بهینه سازی دریافت زمان پرواز با استفاده از تحلیل موجک در یک فاصله یاب لیزری_ مقاله پوستری بيشتر
174 تاثیرات مثبت اعمال چیرپ غیرخطی بر میدان لیزر سه رنگی به منظور تولید پالس کوتاه تر آتوثانیه_ مقاله پوستری بيشتر
175 بررسی رفتار حرارتی ساختار ریزحلقه مبتنی بر موج‌بر بازتابی براگ ربع‌موجی در تولید هارمونی دوم_ مقاله شفاهی بيشتر
176 بررسی زمانی تاثیر نوردرمانی کم‌توان با نور سبز بر روی سلول‌های گلیوما_ مقاله شفاهی بيشتر
177 بررسی ساختار، ضریب تضعیف جرمی و خواص اپتیکی نانوکلوئید نقره تهیه شده به روش کریتون بعد ا زتابش پرتو گاما_ مقاله پوستری بيشتر
178 بررسی ضریب جذب خطی در یک نقطه‌ی کوانتومی سه ترازی با پیکربندی Λ درپدیده شفافیت القایی الکترومغناطیسی تحت اثرات میدان مغناطیسی و برهم‌کنش اسپین مدار_ مقاله پوستری بيشتر
179 بررسی عددی تمرکز باریکه الکترونی توسط الکترودها در چشمه کاتد حفره دار_ مقاله پوستری بيشتر
180 بررسی عددی میدان الکتریکی در لیزر عرضی ضربانی فشار جوی گازکربنیک با استفاده از روش واهلش متوالی_ مقاله پوستری بيشتر
181 بررسی علل حذف اثر پاشندگی بر روی فوتون‎های درهم‎تنیده_ مقاله شفاهی بيشتر
182 بررسی فرآیند تکثیر اکسیتونی در نانوبلورهای سیلیکن و ژرمانیوم_ مقاله شفاهی بيشتر
183 طراحی و ساخت پوشش نابازتابنده ی فروسرخ دارای پایداری بالا به همراه لایه ی محافظ کربن شبه الماسی_ مقاله پوستری بيشتر
184 طراحی و ساخت سامانه طیف سنجی مادون قرمز نزدیک عملکردی 4 کاناله برای ناحیه پیش پیشانی کورتکس_ مقاله شفاهی بيشتر
185 اثر لایه ی روغن بر پاسخ نوری یک حسگر تشدید پلاسمون سطحی_ مقاله پوستری بيشتر
186 اثر محیط بازپخت روی رفتار نوری و الکتریکی فیلم های نانوساختار طلا_ مقاله پوستری بيشتر
187 طراحی و لایه‌نشانی پالایه اپتیکی بلندگذر 8 /4-7 /3 میکرومتر با ویژگی انعکاس بالا در ناحیه 900-750 نانومتر و تک طول موج 1064 نانومتر_ مقاله شفاهی بيشتر
188 بررسی قابلیت اثر فوتوالاستیک در موجبر نوری Ti:LiNbO3برای چرخش قطبش_ مقاله پوستری بيشتر
189 عبور نور با قطبش دایروی از یک فراسطح فلزی شامل نانوحفره‌های L شکل_ مقاله شفاهی بيشتر
190 غربال نوری چند کانونی با توزیع بسل-گاوسی روزنه ها_ مقاله پوستری بيشتر
191 قابلیت تنظیم مدهای سطحی تراهرتز در شبه بلورهای فوتونی حاوی گرافن_ مقاله شفاهی بيشتر
192 مقایسه آزمایشگاهی اندازه‌گیری قدرت تلاطم جو به روش زاویه فرود پرتو و سوسوزنی پرتو_ مقاله پوستری بيشتر
193 مقایسه سلول خورشیدی ساخته شده در طرح نانوتیوب‌های نامنظم سوزنی‌شکل TiO2 و نانوذرات TiO2 لایه‌نشانی شده به روش دکتر بلید_ مقاله پوستری بيشتر
194 مقایسه کسر کاملا درهم تنیده و ناهم خوانی کوانتومی در آماده سازی حالت از راه دور_ مقاله پوستری بيشتر
195 شبیه سازی عوامل موثر بر آشکارسازی فرانژهای تداخلی ژیروسکوپ لیزری با استفاده از ماتریس ABCD_ مقاله پوستری بيشتر
196 شبیه سازی محیط فعال پلاسمایی لیزر پرتو ایکس نرم ژرمانیوم شبه نئون دمیده شده با دو پالس لیزر_ مقاله پوستری بيشتر
197 ناهمسانگردی خصوصیات اپتیکی در بلورهای پروسکایت CH3NH3PbI3_ مقاله پوستری بيشتر
198 نیروهای دافعه و جاذبه نوری در موجبرهای پلاسمونیکی V شکل صاف برای جابجایی نانو ذرات_ مقاله شفاهی بيشتر
199 یافتن فاصله‌ی بهینه میان منبع نور و آشکارساز در سیستم fNIRS با شبیه سازیی مونت کارلو_ مقاله پوستری بيشتر
200 یک رهیافت محاسباتی در مطالعه افزودن تیتانیوم به ساختارهای نانوکربنی الماس_ مقاله پوستری بيشتر
201 نوسان سنجی هموداین آینه لیزر دیسک نازک با استفاده از تکنیک انتقال فاز فضایی سه نقطه ای_ مقاله پوستری بيشتر
202 نوشتن توری های براگ تمام نگار با القا لیزر 473 نانومتر در موجبرهای کانالی LiNbO3:Ti:Fe_ مقاله پوستری بيشتر
203 نهان‌سازی تنظیم پذیر در حوزه تراهرتز با استفاده از فراسطوح گرافنی_ مقاله پوستری بيشتر
204 ویژگی‌های فازی حالت‌های همدوس فوتون‌افزوده برای نوسانگرهای غیرهارمونیک در یک محیط غیرخطی کر_ مقاله پوستری بيشتر
205 مقایسه میزان درهم تنیدگی میان یون های به دام افتاده دوترازی و سه ترازی در برهم کنش با میدان های کوانتیده_ مقاله پوستری بيشتر
206 نانوآلیاژهای طلا-آهن در میدان کانونی لیزر_ مقاله شفاهی بيشتر
207 نانوکامپوزیت پلیمری شامل نانوسیم های مغناطیسی چند لایه ای نیکل/ کبالت پوشانده شده با نانوذرات طلا به عنوان حسگر میدان مغناطیسی_ مقاله پوستری بيشتر
208 بررسی اثر فوتورسانایی در نانوسیم های اکسید مس (CuO) تهیه شده به روش اکسایش حرارتی_ مقاله پوستری بيشتر
209 بررسی اثر گسست چندفوتونی گاز SF6 بر شکل‌تپ‌های لیزری گازکربنیک فشار اتمسفری_ مقاله پوستری بيشتر
210 بررسی اثر مورفولوژی بر خواص گرمانوری‌ نانوذرات پلاسمونیکی_ مقاله پوستری بيشتر
211 بررسی اثر میدان کوانتومی خارجی بر سامانه ترکیبی نانوآنتن پلاسمونی و نقطه کوانتومی در نمایش حالت درهم تنیده_ مقاله پوستری بيشتر
212 بررسی اثر میرایی در یک سامانه برهم‌کنشی متشکل از اتم‌های چگالیده بوز-اینشتین و یک میدان کوانتیده تک‌مد_ مقاله پوستری بيشتر
213 شبیه سازی و مهندسی فراماده هایپربولیک چندلایه ای با پاسخ اپتیکی پهن باند در ناحیه طول موجی مرئی_ مقاله پوستری بيشتر
214 ساخت آینه پیزوالکتریک و استفاده از آن در انبرک نوری چندتله‌ای_ مقاله پوستری بيشتر
215 ساخت بلور فوتونی دو بعدی به‌وسیله میکرو ذرات پلیمری با روش سلول زاویه دار_ مقاله پوستری بيشتر
216 ساخت و درجه‌بندی میکروسکوپ مقطع‌نگار همدوس نوری طیفی در ناحیه طیف‌مرئی_ مقاله پوستری بيشتر
217 سالیتونهای فضایی نوری در پیوندگاه دو آرایه موجبری نیم نامتناهی_ مقاله پوستری بيشتر
218 بررسی کمی غلظت‌‌ عناصر موجود در آلیاژ آلومینیوم به روش طیف سنجی فروشکست القایی لیزری بدون کالیبراسیون (CF-LIBS)_ مقاله شفاهی بيشتر
219 بررسی میزان اریتمای حاصل از لیزر موهای زائد با استفاده از شیوه طیف‌سنجی بازتابی پخشی_ مقاله پوستری بيشتر
220 بررسی نیروی کازیمیر-پولدر در حضور یک پوشش متامادهی ناپدیدکننده کروی_ مقاله پوستری بيشتر
221 سنتز و مشخصه‌یابی کامپوزیت الکتروریسی شده پلیمر PVDF – نانوذرات طلا_ مقاله پوستری بيشتر
222 سنسور بر پایه جذب پلاسمونیک فیلم های جزیره ای فلزی، متغیر با ضریب شکست محیط پیرامون آن_ مقاله شفاهی بيشتر
223 گسیل فوتون از دو اتم دو ترازی در کاواک اتلافی دو مدی_ مقاله پوستری بيشتر
224 لایه نشانی اکسید گرافن احیا شده بر روی زیرلایه های شیشه ای و پلیمری برای به کارگیری در قطعات اپتو الکترونیک_ مقاله پوستری بيشتر
225 محاسبه ضریب واقطبش سیگنال لیدار در عبور از محیط پراکننده ابر_ مقاله پوستری بيشتر
226 مدل سازی ریاضی روش درمان فتودینامیکی در تومور مغزی با بررسی نرخ مصرف اکسیژن_ مقاله شفاهی بيشتر
227 سوییچ زنی سالیتون های کاواک گسسته ی یک بعدی در محیط غیر خطی لیزرزا_ مقاله پوستری بيشتر
228 شبیه سازی انتشار لیزر Nd:YAG گالسی گرتوان منتشرشده در جو متلاطم با روش Split-Step و بررسی فاز آن با استفاده از چندجمله ای های زرنیک_ مقاله پوستری بيشتر
229 طراحی و ساخت سه لایه WO3/Cu/WO3 به عنوان الکترود شفاف وسایل اپتوالکترونیکی و بررسی تأثیر دمای بازپخت روی ویژگی های الکتریکی و اپتیکی آن_ مقاله شفاهی بيشتر
230 طراحی و ساخت شیدسنج خورشیدی تک‌کاناله برای مطالعه هواویزها_ مقاله پوستری بيشتر
231 طراحی و ساخت طیف سنج با تفکیک پذیری 0.04nm در طول موج مرکزی 780nm_ مقاله پوستری بيشتر
232 طراحی و ساخت فیلتر تداخلی تمام دی الکتریک نوارگذر باریک به کمک سیستم ضخامت سنج اپتیکی_ مقاله پوستری بيشتر
233 طراحی و ساخت لیزر سبز با انرژی 250 میلی ژول از یک تک اسیلاتور با انرژی بالا_ مقاله پوستری بيشتر
234 طراحی و ساخت لیزر فیبری 5 کیلو وات به روش ترکیب آرایه‌ای_ مقاله شفاهی بيشتر
235 طراحی حسگر کوک پذیر ساکارز بر پایه امواج سطحی تم در فصل مشترک بلور فوتونی یک بعدی و لایه فلزی_ مقاله شفاهی بيشتر
236 مطالعه‌ی تجربی عدسی فرنل مبتنی بر ثبت الگو با فاصله‌ی کانونی کوک‌پذیر در بلورمایع آلائیده با رنگینه‌ی آزو_ مقاله پوستری بيشتر
237 اندازه گیری دو رنگی دایروی پلاسمونیکی در ساختار لایه نازک طلا در مجاورت رنگدانه_ مقاله پوستری بيشتر
238 ساخت سلول نوری بر پایه لایه نازک نانوساختار اکسید مس (CuO) و مطالعه خواص فیزیکی آن_ مقاله پوستری بيشتر
239 ساخت طیف‌سنج جذبی تبدیل فوریه مادون‌قرمز_ مقاله پوستری بيشتر
240 ساخت نانوساختارهای متخلخل سیلیکونی نورگسیل، براساس زدایش شیمیایی به کمک لایه فلزی_ مقاله پوستری بيشتر
241 ضخامت سنجی لایه های شفاف بر پایه روش مقطع نگاری همدوس نوری توسط منبع نور با طول همدوسی کم_ مقاله پوستری بيشتر
242 Simulation and Characteristics Comparison of Slow Light Occurrence Using Plasmonic Induced Transparency Resulting from Utilization of Gold and Silver in the Nano-Structure of Metal/Dielectric/Metal_ مقاله پوستری بيشتر
243 Surface Plasmon Resonance of Metal Nanostructures for Sensing DNA_ مقاله پوستری بيشتر
244 طراحی ایزولاتور نوری در بستر بلورفوتونی خطی و تزریق سیال غیر خطی نوری_ مقاله شفاهی بيشتر
245 طراحی آشکارساز نوری مبتنی بر گرافن با جذب و قابلیت پاسخ دهی بالا_ مقاله پوستری بيشتر
246 طراحی بهینه بافل برای انواع تلسکوپ های کاسگرین_ مقاله پوستری بيشتر
247 طراحی جداکننده ی فرکانسی پلاسمونی برای طول موج های پنجره ی دوم و سوم مخابراتی_ مقاله پوستری بيشتر
248 طراحی و ساخت مجموعه نابازتابنده دوگانه با پوشش محافظ کربن شبه الماسی بر بستره ی ZnSe_ مقاله پوستری بيشتر
249 مدل‌سازی و آنالیز رفتار پویای یک لیزر آبشاری کوانتومی با تابش دو طول‌موجی_ مقاله شفاهی بيشتر
250 مشاهده شفافیت القایی الکترومغناطیسی در خط D2 اتم روبیدیم و وابستگی آن به توان پرتوی لیزر کوپل_ مقاله پوستری بيشتر
251 مشخصه یابی اثر تشعشعات بر روی حسگرهای تصویربرداری ساخته شده در فناوری 180 نانومتری سیماس_ مقاله پوستری بيشتر
252 مطالعه برهم‌کنش پالس‌های فوق کوتاه لیزری با ماده شفاف فیوز سیلیکا_ مقاله شفاهی بيشتر
253 Self-Focusing of an Intense Laser Pulse Propagating in a Magnetized Bulk Medium of Graphite Nanoparticles_ مقاله پوستری بيشتر
254 Plasmonic noble metal Gold and silver Nano rods effect on efficient absorption in thin film organic solar cell P3HT: PCBM_ مقاله پوستری بيشتر
255 Refractive Index Correction in Optical Coherence Tomography Images_ مقاله پوستری بيشتر
256 Self-powered UV-Photodetector Based on Triboelectric Nanogenerator_ مقاله پوستری بيشتر
257 Technical Characteristics Improvement of Multiple Quantum Well Semiconductor Slow Light Devices Based on Excitonic Population Oscillations_ مقاله پوستری بيشتر
258 The Breast Cancer Measurement with Terahertz Imaging by Using Absorption Coefficient_ مقاله پوستری بيشتر
259 Optically controlled absorption of terahertz-infrared radiations in a graphene nanostructure under strong magnetic field_ مقاله پوستری بيشتر
260 Performance Enhancement of Nanohole Array-based Plasmonic Color Filters for CMOS Image Sensors_ مقاله پوستری بيشتر
261 The Effects of oxide aperture size on the 980 nm vertical cavity surface emitting laser internal performance_ مقاله پوستری بيشتر
262 مطالعه پراکندگی رامان القایی تپ حامل اندازه حرکت زاویه‌ای مداری در فیبر نوری_ مقاله پوستری بيشتر
263 مطالعه تأثیر حضور نانو ذرات فلزی در رسانش گرمایی سیال_ مقاله پوستری بيشتر
264 مطالعه تجربی اثرات تلاطم اپتیکی بر انتشار باریکه لیزر در مخابرات اپتیکی زیرآبی_ مقاله شفاهی بيشتر
265 مطالعه خواص اپتیکی و الکترونیکی CdSiP2 بر پایه نظریه تابعی چگالی_ مقاله پوستری بيشتر
266 معرفی عدسی پراشی چند کانونی نوین با بازدهی بالا_ مقاله پوستری بيشتر
267 معرفی مدل نظری لیزر سالیتون کاواک گسسته با در نظرگیری تحول جمعیت و تحلیل پایداری خروجی همگن نوری آن_ مقاله پوستری بيشتر
268 مقایسه اثر باکتری کشی فلش لامپ پالسی و لامپ پیوسته استریل فرابنفش با جت پلاسمای سرد آرگون-هوا در محیط کشت جامد تلقیح شده با باکتری اشریشیا‌ کلی_ مقاله پوستری بيشتر
269 مقایسه‌ی رژیم خطی و غیرخطی پراکندگی رامان در محیط پلاسما_ مقاله پوستری بيشتر
270 ناپایداری ریلی تیلور در حضور اثرات کوانتومی و میدان مغناطیسی_ مقاله پوستری بيشتر
271 تصویربرداری پالسی تراهرتز در مد بازتابی_ مقاله پوستری بيشتر
272 تصویر‌برداری تک‌پیکسلی به روش نمونه‌برداری فشرده_ مقاله پوستری بيشتر
273 تصویربرداری نوری از محیط های کدر و بازسازی تصویر با استفاده از الگوریتم تکرار_ مقاله شفاهی بيشتر
274 توان خروجی از لیزر دیسکی نازک با توزیع پمپاژ حلقوی_ مقاله پوستری بيشتر
275 توزیع فرکانس زمان هماهنگ های مرتبه ی بالا_ مقاله پوستری بيشتر
276 تولید آرایه‌ای دلخواه از باریکه‌های نوری حلقوی_ مقاله شفاهی بيشتر
277 تاثیر لایه گرافن بر انتشار امواج در موجبرهای تخت پلاسمونی_ مقاله پوستری بيشتر
278 تصویرگیری فازی کمی بر پایه ی چیدمان دو منشور فرنل_ مقاله پوستری بيشتر
279 تعیین اندازه‌ی متوسط و توزیع اندازه نانو ذرات کروی با استفاده از پراکندگی دینامیکی نور و روش ممان‌های تابع توزیع_ مقاله پوستری بيشتر
280 طراحی رزوناتورهای چندلایه با استفاده از GZO/ZnO برای تنظیم ویژگی های پلاسمونیکی در طیف مادون قرمز_ مقاله شفاهی بيشتر
281 طراحی عدسی شکل آزاد اپتیکی با استفاده از حل عددی معادله مانژ-آمپر_ مقاله پوستری بيشتر
282 A Novel Planar Metamaterial Device for Slow Light Application in Terahertz Regime_ مقاله پوستری بيشتر
283 A Refractive Index Sensor Based on the Graphene Notch Filter_ مقاله شفاهی بيشتر
284 A Refractive Index Sensor Based on two Graphene Sheets and Graphene Cylindrical Resonator_ مقاله پوستری بيشتر

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved