شناسایی و رتبه بندی ابعاد اثر بخش مرکز تخصصی آپای استان سیستان و بلوچستان (SB CERT) با هدف پیاده سازی دولت الکترونیک
نويسندگان احمد کاظمی/ شاهپور رحمانی / هادی اسماعیلی درمیان
عنوان همايش دومین کنفرانس ملی حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات
چکيده طی سالهای اخیر تهدیدات امنیتی فراوانی بر اطلاعات سازمانها وارد آمده و عملکرد سازمانها را دستخوش تغییر قرار داده و سبب گشته تا آنها هزینه‌های گزافی را متحمل شوند. این مساله در مورد سازمانهای دولتی که از سیستم‌های اطلاعاتی و اینترنتی تحت شبکه استفاده می‌کنند از اهمیت بیشتری برخوردار است. استفاده از خدمات مراکز تخصصی آپا بعنوان مرکزی علمی و پژوهشی در راستای ارتقای امنیت اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مورد استفاده در حوزه‌های آگاهی‌رسانی ، پشتیبانی و امداد رایانه‌ای مطرح می‌گردد. هدف تحقیق حاضر، شناسایی و رتبه بندی ابعاد اثر بخش مرکز تخصصی آپای استان سیستان و بلوچستان در پیاده سازی دولت الکترونیک می باشد. براي این منظور ابتدا با بررسی پیشینه این مراکز، فهرستی از معیارهاي حائز اهمیت تدوین شد و از طریق انجام مصاحبه حضوري با خبرگان و کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان ها و تکمیل نمودن پرسشنامه، ابعاد اثر بخشی مرکز تخصصی آپای استان در پیاده سازی دولت الکترونیک شناسایی و در چهار حوزه کلی دسته بندي گردید. سپس با تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی فازي (AHP)، معیارها وزن دهی و رتبه بندي شدند. بنا به یافته هاي تحقیق، بعد اصلی جایگاه حقوقی و قانونی مرکز تخصصی آپا با وزن نسبی ۰.۳۱ اولویت نخست را کسب نموده و بعد اصلی آگاهی رسانی و فرهنگ سازی مرکز تخصصی آپا با وزن نسبی ۰.۱۹ در جایگاه انتهایی قرار گرفته است.
کليدواژه ها مرکز تخصصی آپا ، امنیت اطلاعات ، سیستم مدیریت امنیت ، دولت الکترونیک ، AHP فازی
تعداد صفحات 9
وابستگی سازمانی دانشگاه سیستان و بلوچستان/دانشگاه سیستان و بلوچستان/دانشگاه سیستان و بلوچستان


   

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved