تاثير ارتباط بين سنجه هاي امنيتي در کميت سنجي امنيت شبکه هاي رايانه اي
نويسندگان مصطفي بهي/ محمد قاسمي گل/ حامد وحدت نژاد
عنوان همايش دومین کنفرانس ملی حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات
چکيده با رشد فني شبکه‌هاي رايانه اي، نياز به‌اندازه گيري ميزان امنيت فراهم‌شده در شبکه‌هاي رايانه‌اي نمود بيشتري مي‌يابد. يکي از روش‌هايي که به‌درستي مي‌توان امنيت شبکه‌هاي رايانه‌اي سازماني و غيره را کميت سنجي کرد، استفاده از سنجه‌هاي امنيتي است. با کميت سنجي امنيت، مديران شبکه‌هاي رايانه‌اي مي‌توانند منابع خود را در مسير مناسب به منظور ارتقا امنيت شبکه تحت نظارتشان مصرف نمايند. مقايسه شبکه‌هاي رايانه‌اي متفاوت ، توجيه هزينه‌هاي انجام‌شده در ايمن‌سازي شبکه‌هاي رايانه‌اي به مديران بالادستي سازمان و استخراج ميزان اثرپذيري اقدامات انجام‌شده مواردي هستند که با کميت سنجي امنيت شبکه‌هاي رايانه‌اي بدست مي آيد. در اين پژوهش که در دو فاز انجام‌گرفته است، روش‌هايي براي کميت سنجي امنيت شبکه با استفاده از سنجه‌هاي امنيتي منتخب صورت مي‌پذيرد. در مرحله اول با استخراج سنجه‌هاي امنيتي مهم در سازمان و جمع‌آوري اطلاعات و تخصيص نمره امنيتي به هر ميزبان در شبکه، آرايه حاوي اطلاعات مرحله بعد استخراج مي‌گردد. در مرحله دوم با استفاده از روش‌هاي رياضي و آماري ضريب رگرسيون و ضريب همبستگي علاوه بر اينکه ميزان تأثير هر يک از سنجه‌هاي امنيتي بر نمره امنيتي به دست مي‌آيد، سنجه‌هاي غير مؤثر از آرايه حذف و ويژگي‌هاي مهم‌تر که در امنيت سازمان نقش مهم‌تري دارند در تحليل نهايي باقي مي‌مانند.
کليدواژه ها کميت سنجي امنيت، سنجه امنيتي، رگرسيون، همبستگي
تعداد صفحات 7
وابستگی سازمانی دانشگاه بيرجند/دانشگاه بيرجند /دانشگاه بیرجند


   

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved