Previous
چهارمین همایش ملی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰-۱۳۹۷/۰۷/۳۰
برگزارکننده همايش: انجمن صنفی کارفرمایی شرکت ها و مهندسان معمار و شهرساز نظام مهندسی
کد اختصاصی همايش: ۷۱۴۰۲-۹۷۱۸۰
ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۸/۰۲-۱۳۹۷/۰۷/۳۰
برگزارکننده همايش: پژوهشگاه نیرو
کد اختصاصی همايش: ۰۰۶۰۲-۹۷۱۸۱
پانزدهمین همایش ملی بیو شیمی فیزیک ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۸/۰۲-۱۳۹۷/۰۸/۰۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی گرگان-انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
کد اختصاصی همايش: ۵۲۳۰۱-۹۷۱۸۰
نخستین همایش ملی خانواده، کودک و نوجوان با تاکید بر افراد با نیازهای ویژه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۸/۰۲-۱۳۹۷/۰۸/۰۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه شیراز
کد اختصاصی همايش: ۳۰۷۰۱-۹۷۱۸۰
اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت های منتقله از خون
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۸/۰۴-۱۳۹۷/۰۸/۰۲
برگزارکننده همايش: سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوي
کد اختصاصی همايش: ۰۰۷۰۴-۹۷۱۸۱
چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مخابرات ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۸/۰۳-۱۳۹۷/۰۸/۰۲
برگزارکننده همايش: دانشگاه تبریز
کد اختصاصی همايش: ۵۲۸۰۳-۹۷۱۸۰
پانزدهمین همایش ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی ساخت و تولید ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۸/۰۳-۱۳۹۷/۰۸/۰۲
برگزارکننده همايش: انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
کد اختصاصی همايش: ۶۱۱۰۳-۹۷۱۸۰
اولین همایش بین المللی مسائل آموزش زبان و ادبیات انگلیسی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶-۱۳۹۷/۰۷/۲۶
برگزارکننده همايش: دانشگاه مازندران
کد اختصاصی همايش: ۹۱۰۰۱-۹۷۱۸۰
سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۸/۰۲-۱۳۹۷/۰۸/۰۲
برگزارکننده همايش: دانشگاه پیام نور استان تهران
کد اختصاصی همايش: ۷۰۸۰۷-۹۷۱۷۰
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶-۱۳۹۷/۰۷/۲۶
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی تاکستان
کد اختصاصی همايش: ۰۰۷۰۱-۹۶۱۷۱
پنجمین همایش ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶-۱۳۹۷/۰۷/۲۶
برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
کد اختصاصی همايش: ۰۱۴۰۶-۹۷۱۸۱
پنجمین کنفرانس ملی سنجش و ایمنی پرتوهای یون ساز و غیریون ساز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶-۱۳۹۷/۰۷/۲۶
برگزارکننده همايش: انجمن حفاطت در برابر اشعه ایران
کد اختصاصی همايش: ۹۰۱۰۴-۹۷۱۸۰
دومین همایش ملی ارتباطات در ورزش
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶-۱۳۹۷/۰۷/۲۶
برگزارکننده همايش: دانشگاه پیام نور استان تهران_مرکز شهریار
کد اختصاصی همايش: ۹۱۷۰۴-۹۷۱۸۰
چهارمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تاکید بر رسوب شناسی مخازن هیدروکربوری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۸/۰۳-۱۳۹۷/۰۸/۰۲
برگزارکننده همايش: چهارمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران به میزبانی گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان
کد اختصاصی همايش: ۳۱۴۰۱-۹۷۱۸۰
سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵-۱۳۹۷/۰۷/۲۵
برگزارکننده همايش: موسسه علمی پژوهشی مهر اندیشان ارفع
کد اختصاصی همايش: ۲۱۳۰۹-۹۷۱۸۰
Next

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved